Výzva zájemce o veřejnou zakázku

09.04.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Vypracování projektové dokumentace - Revitalizace veřejných prostranství - lokalita č. 2"

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Vypracování projektové dokumentace -
Revitalizace veřejných prostranství – lokalita č. 2"


1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: MěÚ Varnsdorf, Odbor správy majetku a investic; tel: 412372241
kontaktní osoby: Petr Véle (linka 134; e-mail:petr.vele@varnsdorf.cz) nebo
Bc.Petra Vojtěchová (linka 123, email:petra.vojtechova@varnsdorf.cz) nebo Ing.Jaroslav Beránek (linka 118; email:jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Vypracování projektové dokumentace - Revitalizace veřejných prostranství – lokalita č. 2"

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Lokalita č. 2 (označena jako Pražská-Západní-Husova) je vymezena parcelami:
2674, 2682/1, 2682/3, 2692/1, 2692/121, 2692/122, 2692/123, 2692/124, 2692/125, 2692/126, 2692/127, 2692/128, 2692/129, 2692/131, 2692/132, 2692/133, 2692/134, 2692/135, 2692/136, 2692/137, 2692/138, 2692/139, 2692/140, 2692/141, 2692/142, 2692/143, 2692/144, 2692/145, 2692/146, 2692/147, 2692/148, 2692/149, 2692/150, 2692/151, 2692/152, 2692/153, 2692/154, 2692/155, 2737, 2738, 2767, 2836/1, 2836/2, 2839/1, 2841/1, 2842, 2843/1, 2843/2, 2849/1, 2849/1, 2849/3, 2849/4, 2849/5, 2849/6, 2849/9, 2849/10, 2849/11, 2849/19, 2919/1, 2919/20, 2919/21, 2919/22, 2919/24, 2919/25, 2919/26, 2919/27, 2919/28, 2919/34, 2919/35 vše v k.ú. Varnsdorf.
Pro znázornění vymezení lokality je přiložena souhrnná situace 01 SITUACE STAV.pdf
Pro grafické programy je k dispozici soubor lokalita_č_2.dxf

Závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace je urbanistická studie od ARCH projekt s.r.o., Ústí nad Labem z listopadu 2008. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování a dodávka projektové dokumentace v rozsahu:
a) Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení(včetně polohopisného a výškopisného zaměření, geodetických a geologických podkladů; nutných průzkumných prací a odborných posudků a položkových rozpočtů).
b) Zajištění podkladů k vydání ÚR a SP a zajištění platného ÚR a SP
c) Zadávací dokumentace (výkaz výměr)
d) Autorský dozor

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadávací dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a ostatními platnými právními a technickými předpisy, dle požadavků zadavatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření.
Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) bude zpracován podle přílohy č. 4 vyhl.č. 503/2006 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (SP) bude zpracován podle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb.
Zadávací dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na zhotovení díla včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dokumentace bude zpracována v oddílech podle stavebních objektů, včetně výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které jednoznačně vymezují použité položky.
Součástí předmětu plnění jsou i předjednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, správců komunikací a dalších dotčených osob a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu).
Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.

5. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo V/2009
Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace k ÚR VIII/2009
Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace k SP a ZD X/2009
Předpokládaný termín předání platného stavebního povolení XII/2009

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č. 1 této výzvy.

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 odst.3, písm. a), odst. 4 a 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za poslední 3 roky. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 1 akce obdobného charakteru v uplynulých 3 letech.
- čestným prohlášením, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
- čestným prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí.

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami v originále nebo v úředně uvěřené kopii.

7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií:
1) výše nabídkové ceny za vypracování PD
2) výše ceny za výkon autorského dozoru
3) doba plnění

8. Cena a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná - bez DPH a včetně DPH.
Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou + cestovné, bez DPH a včetně DPH.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje.
Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

9. Prohlídka místa plnění
Předání podkladů a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktními osobami zadavatele.

10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Vypracování projektové dokumentace - Revitalizace veřejných prostranství – lokalita č. 2" - NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 15.5.2009 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


Ve Varnsdorfu 9.4.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města

Čestné prohlášení o prokázání splnění kvalifikace: zde
Souhrná situace: zde