Výzva k podání nabídky

06.11.2008
Ilustrační obrázek
„ Zabezpečení městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu"

                                                    Výzva

Město Varnsdorf
Nám. E.Beneše 470
Varnsdorf

vyzývá
zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu na
„ Zabezpečení městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu"
k podání nabídky

1. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky je zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Varnsdorf na lince v rozsahu, který je specifikován v příloze 1 této výzvy.

2. Požadavky na zpracování nabídky

Kvalifikační požadavky:
-obchodní jméno dopravce, sídlo, IČ, jméno a pověření osoby oprávněné jednat za společnost ve věcech smluvních, telefonní spojení, e-mail,
-doklady prokazující právní existenci uchazeče
-platná koncesní listina pro provozování veřejné linkové dopravy vnitrostátní
-čestné prohlášení dopravce, že má vyrovnané finanční závazky vůči státu a městu
Varnsdorf
-čestné prohlášení dopravce, že splňuje podmínky dobré pověsti dle §5 zákona č.
111/1994 Sb.,o silniční dopravě, v platném znění.

3. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
V nabídce zájemci uvedou údaje o obdobných zakázkách.
Součástí nabídky musí být i návrh smlouvy o zabezpečení městské dopravy ve Varnsdorfu opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou zájemce.

4. Nabídková cena dopravního výkonu
Jako nabídková cena dopravního výkonu bude uvedena cena na 1km ve výši odvozené
podle platných právních předpisů a bude zahrnovat i přiměřený zisk dopravce. Tuto cenu, zaokrouhlenou na 2 desetinná místa uvede zájemce v českých korunách .
Žádaná dotace na úhradu prokazatelné ztráty
Město Varnsdorf poskytne dopravci na základě zákona č. 111/1994 Sb. dotaci na úhradu prokazatelné ztráty, vzniklé plněním závazku veřejné služby při zajišťování poptávané dopravní obslužnosti, která je rozdílem mezi nabídkovou cenou dle předchozího odstavce 4 a předpokládanými tržbami na lince.Tato žádaná výše dotace bude uvedena v korunách českých. Maximální výše dotace poskytnutá objednatelem činní 290 000,-Kč za rok. Případná ztráta nad rámec této částky bude hrazena plně dopravcem.

5. Doba plnění závazku veřejné služby a změna výše dotací na úhradu prokazatelné ztráty
Účinnost smlouvy:
S vybraným zájemcem bude na danou linku uzavřena smlouva s účinností 4 roky. Předmět smlouvy bude podléhat změnám vyplývajícím z požadavků objednatele.

6. Způsob hodnocení nabídek
Při hodnocení nabídek budou zohledněny tyto parametry:
Cenová nabídka dle bodu 4
Kvalita vozového parku (počet a stáří vozidel)
Nasazení malokapacitních vozidel do celkové hmotnosti 7,5t
Možnost přepravovat alespoň jeden dětský kočárek v nesloženém stavu
Směrové označení vozidel viditelné i za tmy,v souladu se zák.č.111/1994 Sb.

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoby zadavatele: Ing. Beránek Jaroslav tel.: 412 372 241 kl. 118
pan Véle Petr tel.: 412 372 241 kl. 134

8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu, v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15,30 hod., v pátek od 7.00 do 12.00 hod. a dne 12.11.2008 do 15.00 hod., kdy končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky

Výzva - „ Zabezpečení městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu" - neotvírat
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
b) Jednat o úpravách textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

ve Varnsdorfu 23.10.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města Varnsdorf

K výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu: formát *.DOC, formát *.PDF