Vyzva k podání nabídky - novostavba dvojgaráže

12.05.2008
Ilustrační obrázek
,,Novostavba dvojgaráže ve sportovním areálu Kotlina Varnsdorf “


                                                                  Město Varnsdorf

                            vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

                        ,,Novostavba dvojgaráže ve sportovním areálu Kotlina Varnsdorf “


Veřejný zadavatel
Název : Město Varnsdorf
Sídlo : Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Identifikační číslo : 00261718
Kontaktní osoby : Ing. Jaroslav Beránek, tel. 412 372 241 kl.118
Milan Hanousek, tel 412 372 241 kl.160


1. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky je realizace novostavby dvojgaráže pro malotraktor s příslušenstvím ve sportovním areálu Kotlina Varnsdorf . Jedná se o jednopodlažní , nepodsklepený objekt, přístupný dvěma vraty. Garáž má čtvercový půdorys o rozměrech 9x9m, výška je 3,85m. Svislé nosné konstrukce jsou dutinových cihel POROTHERM. Střecha je pultová a konstrukce je tvořena dřevěným krovem. Krytina je z asfaltových živičných pásů s posypem. Vnitřní omítky budou hladké štukové s malbou. Fasáda bude provedena vápenoštuková, okna plastová zasklená izolačním dvojsklem Vrata budou sekční lamelová , jedny budou osazeny vstupními dveřmi. Klempířské prvky budou z titanzinku. Součástí stavby je též přístupový chodník tvořený zámkovou dlažbou a elektropřípojka objektu, vnitřní elektroinstalace, napojení na dešťovou kanalizaci, potřebné revize a závěrečný úklid staveniště. Stavba bude provedena v souladu se st. povolením, projektovou dokumentací a v rozsahu dle položkového rozpočtu zadavatele.


2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení 01.07.2008
Předpokládanýtermín ukončení 30.09.2008


3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč oprávněním k podnikání živnostenským listem a výpisem z obchodního rejstříku ( má-li být zapsán ). Dále doloží uchazeč ( postačí čestným prohlášením ), že není v likvidaci, v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs, nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na pojistném, penále na veřejné a zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a není dlužníkem města Varnsdorf.

Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
a) v nabídce uchazeči uvedou údaje o obdobných zakázkách4. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :
a) výše nabídkové ceny včetně DPH
b) předpoklady pro plnění veřejné zakázky a reference
c) záruka za dílo vyjádřená v měsících (min.60 měsíců)

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompl. provedení díla jako nejvýše přípustná ,bez DPH a včetně DPH.
Cena bude zpracována v rozsahu a za použití materiálů dle položkového rozpočtu zadavatele stavby. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací, popř. jejich částí v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební podmínky.

6. Prohlídka místa plnění
Případná prohlídka staveniště bude umožněna individuálně dle dohody se zadavatelem stavby.

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, 407 01 Varnsdorf
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : p. Milan Hanousek tel : 412/372 241 kl.111, 602-706 973

8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovní dny v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod.,v pátek od 7.00 do 14.00 hod. Dne 19.5.2008 v 16.00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají výhradně v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Výzva - ,,Novostavba dvojgaráže ve sportovním areálu Kotlina Varnsdorf„ – neotvírat !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
b) Jednat o úpravách textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

ve Varnsdorfu 2008-04-29

Ing. Josef Poláček
starosta města