Výzva k podání nabídky

29.05.2008
Ilustrační obrázek
„Oprava místních komunikací-penetrace"

                                                     Výzva

Město Varnsdorf
Nám.E.Beneše 470
Varnsdorf

vyzývá
zájemce o veřejnou zakázku
„Oprava místních komunikací-penetrace"
k podání nabídky

1. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky je provedení opravy MK ul.Mikulíkova o výměře 820m2, ul.Křižíkova-528m2, ul.Hřbitovní - 2242m2, ul.P.Bezruče - 812m2, ul.Chmelařská-428 m2 ,ul. Fibichova – 1384 m2, ul. spojka Karlova a J. Lady - 321 m2, ul. Husova - 405 m2, ul.Závoznická -1485 m2 technologií PAJ. Dále se jedná o opravu MK na Studánce o výměře 2385m2 technologií PAH. Technologií dvojitého penetračního postřiku s podrcením budou opraveny MK ul. P. Bezruče o výměře 140 m2 ,ul. J.Lady-2595 m2, ul. Prostějovská -620 m2, ul.Lesní-800 m2, ul.Olomoucká-896 m2 a ul.Novoměstská o výměře 1600 m2.
Součástí díla je zároveň likvidace odpadu a úklid pracoviště.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 07/2008
Termín ukončení: 09/2008

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
- výpis z obchodního rejstříku – oprávnění k podnikání
- prokázání odborné způsobilosti – členství ČKAIT
- zájemci prokáží splnění kvalifikačních kritérií prohlášením že:
a) nejsou v likvidaci
b) nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
c) nebyli pravomocně odsouzeni či nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, který souvisí s předmětem podnikání
d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
a) v nabídce uchazeči uvedou údaje o obdobných zakázkách
b) součástí nabídky musí být i návrh smlouvy o dílo, opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:
a) výše nabídkové ceny vč. DPH
b) předpoklady pro plnění veřejné zakázky a reference
c) záruka za dílo vyjádřená v měsících

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH.
Cena bude zpracována na jednotlivé části prací. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební podmínky.

6. Prohlídka místa plnění
Prohlídka staveniště bude zájemcům umožněna dle dohody s panem Vélem nebo s Ing. Beránkem - Městský úřad, odbor správy majetku a investic.

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoby zadavatele: pan Véle Petr tel: 412 372 241 kl.134

8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15,30 hod., v pátek od 7.00 do 14.00 hod. a dne 13.06.2008 do 12.00 hod.končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky

Výzva - „oprava místních komunikací - penetrace " - neotvírat
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
b) Jednat o úpravách textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

ve Varnsdorfu 29.05.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města Varnsdorf