Výzva k podání nabídky

21.05.2008
Ilustrační obrázek
„ Rekonstrukce sociálního zařízení 3. MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf“

Výzva
Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
Varnsdorf

vyzývá
zájemce o veřejnou zakázku
„ Rekonstrukce sociálního zařízení 3. MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf“
k podání nabídky


1.Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je rekonstrukce sociálního zařízení v budově 3. MŠ Poštovní 1428, ve Varnsdorfu dle realizační dokumentace projekční kanceláře Texstav v.d.,Národní 499, Varnsdorf z dubna 2008.
předmětem zakázky je provedení stavebních úprav a prací dle projektové dokumentace v rozsahu :
· Svislé konstrukce
· Úprava povrchů vnitřní
· Podlahy a podlahové konstrukce
· Ostatní konstrukce a práce
· Lešení
· Bourací práce
· Přesun hmot
· Vnitřní kanalizace
· Vnitřní vodovod
· Zařizovací předměty ZTI
· Otopná tělesa
· Konstrukce truhlářské
· Podlahy z dlaždic
· Obklady keramické
· Nátěry
· Malby
· Elektroinstalace
· Součástí je zároveň likvidace odpadu a úklid prostor stav. úprav

2. Doba a plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 07/08
Termín ukončení : 08/08

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Předpoklady pro plnění veřejné zakázky
1. V nabídce uchazeči uvedou údaje o obdobných zakázkách
2. Předložení čestného prohlášení o bezdlužnosti
4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :

  1. výše nabídkové ceny vč. DPH
  2. předpoklady pro plnění veřejné zakázky a reference
  3. doba záruky

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídka bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH.
Cena bude zpracována na jednotlivé části prací. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i lepší platební nabídky.
Do nabídky uvede uchazeč cenu podle požadovaného provedení uvedeného ve vymezeném plnění veřejné zakázky a samostatně uvede v příloze soupis prací, které dle jeho názoru ve vymezení plnění chybí. Pro tyto práce uvede samostatnou cenu, která nebude zahrnuta do nabídkové ceny.

6. Prohlídka místa plnění
Prohlídka staveniště bude zájemcům umožněna dne 26.5..2008 v 8.30 hod. v budově
3 MŠ Poštovní 1428 , Varnsdorf.
Prohlídka kompletní projektové dokumentace je možná v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod. v kanceláři č. 44 v budově Městského úřadu Varnsdorf (Josef Rydval)

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00 261 718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Josef Rydval tel. 412372241 kl. 111 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

8. Lhůta a místo pro podání zakázek
Nabídky mohou uchazeči doručit do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod a v pátek od 7.00 do 14.00 hod. do 30.5.2008 do 14.00 hod., kdy končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Výzva – „ Rekonstrukce sociálního zařízení 3 MŠ, Poštovní 1428, Varnsdorf“ – neotvírat

a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 19.5.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města