Výzva k podání nabídky

21.05.2008
Ilustrační obrázek
„ Úprava zeleně s výsadbou dřevin u objektu č.p. 3321 ul. Nemocniční“

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
vyzývá
zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu
„ Úprava zeleně s výsadbou dřevin u objektu č.p. 3321 ul. Nemocniční“

1. vymezení plnění veřejné zakázky Předmětem plnění je úprava ploch zeleně přilehlých k domu č.p. 3321 v ul. Nemocniční s výsadbou dřevin a instalací parkových laviček na vymezené části p.p.č.k. 1163 dle zadání:
I.) revitalizace travnatých ploch s dorovnáním, dosetím a následným dvojím sečením.
II.) výsadba dřevin pro vytvoření přírodní bariéry oddělující klidovou odpočinkovou část pozemku od ulice Nemocniční a výsadba dalších okrasných dřevin v počtu a druhové skladbě dle návrhu předkladatele nabídky.
III.) instalace 3 ks parkových laviček s opěrkou fixovaných k podkladu v provedení dřevo tvrdé + kov, litina (typ a způsob osazení dle návrhu předkladatele nabídky).

2. Nabídka Zájemce o veřejnou zakázku předloží vlastní návrh osazovacího plánu a návrh dispozičního a technického řešení instalace laviček ve vymezených sektorech. Návrh bude zpracovaný (graficky s průvodním textem) s ohledem na trasy podzemních vedení inženýrských sítí a s minimálními nároky na následnou pravidelnou údržbu. Součástí nabídky bude položkový rozpočet a harmonogram prováděných prací.

3. Doba a plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 06/2008
Termín ukončení : 07/2008 (druhé sečení bude provedeno následně ve vhodném období, v termínu stanoveném zadavatelem)

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč oprávněním k podnikání živnostenským listem a výpisem z obchodního rejstříku (má-li být zapsán). Dále doloží uchazeč (postačí čestným prohlášením), že není v likvidaci, v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurz, nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na pojistném, penále na veřejné a zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a není dlužníkem města Varnsdorf. Technické předpoklady prokáže uchazeč seznamem realizovaných akcí obdobného charakteru za poslední 3 roky s referencemi.

5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií : 1) věcný obsah navrhovaného řešení úprav a výsadby 2) výše nabídkové ceny 3) záruka za dílo vyjádřená v měsících

6. Cena a požadavky na platební podmínky Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

7. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.

8. Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00 261 718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Petr Šimek tel. 412372241 kl. 160 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

9. Lhůta a místo pro podání zakázek Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod a v pátek od 7.00 do 14.00 hod. Dne 30.5.2008 ve 12.00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek. Nabídky se podávají výhradně v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
Výzva – „ Úprava zeleně s výsadbou dřevin u objektu č.p. 3321 ul. Nemocniční“ a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

10. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 20.5.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města