Výzva k podání nabídky

27.03.2009
Ilustrační obrázek
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „ZŠ Náměstí E.Beneše č.p.469, Varnsdorf – opravy a úpravy“

Výzva k podání nabídky

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

„ZŠ náměstí E. Beneše č.p. 469, Varnsdorf – opravy a úpravy“

Zadavatel
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Obec: Varnsdorf PSČ: 40747
Kontaktní údaje zadavatele
Kontaktní místa: Městský úřad Varnsdorf-odbor správy majetku a investic
Ing. Jaroslav Beránek, telefon: 412372241 kl.118 e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz fax.: 412371051
Josef Rydval, telefon: 412372241 kl.111 e-mail: josef.rydval@varnsdorf.cz
Fax.: 412371051
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: ZŠ náměstí E. Beneše č.p. 469, Varnsdorf – opravy a úpravy
Druh zakázky: stavební práce
Místo provádění stav. prací: Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 469
Stručný popis zakázky: Jedná se o stavební úpravy 1.PP, spočívajících v modernizaci šaten žáků a ve výměně všech technických rozvodů v 1.PP a ústředního vytápění v celé budově školy.
Termín zahájení prací: 15.6.2009
Termín ukončení: 27.8.2009
Údaje pro vyžádání zadávací dokumentace
Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace
Městský úřad Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci
Josef Rydval Telefon: 412372241 kl.111 E-mail: josef.rydval@varnsdorf.cz
Fax: 412371051
Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace: od 27.3.2009
Úhrada za zadávací dokumentaci
1.000 Kč vč. DPH
Způsob platby
V hotovosti v pokladně Městského úřadu Varnsdorf při vyzvednutí dokumentace
Údaje pro podání nabídky
Adresa pro podání nabídky
Městský úřad Varnsdorf - podatelna
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Lhůta pro podání nabídek
končí dne 17.4.2009 ve 12:00 hod.
Jiné údaje
Osobně podávané nabídky přijímá podatelna Městského úřadu Varnsdorf v pracovních dnech po-čt od 07:00 do 15:30 hod., v pá od 07:00 do 14:30 hod. a dne 17.4.2009 do 12:00 hod.
Nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat – veřejná zakázka ZŠ Náměstí č.p. 469, Varnsdorf – opravy a úpravy“
Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle §71 odst.6. zákona.
Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.4.2009 ve 13:00 hod. v budově Městského úřadu ve Varnsdorfu, Nám. E. Beneše č.p. 470 v zasedací místnosti (přízemí, dveře č. 25).
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá.
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči svými nabídkami vázáni činí 3 měsíce.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst.1 písm.a-i) zákona prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm.a-d) zákona prokáže uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán), dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (příslušné živnostenské oprávnění), dokladem prokazujícím členství v ČKAIT.
Splnění ekonomických a finančních předpokladů dle § 55 odst.1 písm.a) zákonaprokáže uchazeč předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč, nebo příslibem pojišťovny o uzavření smlouvy s tím, že uchazeč předloží pojistnou smlouvu po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Pojištění odpovědnosti za škodu musí být platné nejméně do doby dokončení díla.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst.3 písm.a) zákona prokáže uchazeč předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění alespoň 3 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

  1. nabídková cena 50 %
  2. termíny plnění 30 %

v nabídkách mohou uchazeči navrhnout kratší lhůtu dokončení díla oproti návrhu zadavatele v obchodních podmínkách a uvést do návrhu smlouvy o dílo

  1. výše smluvní pokuty za nedodržení termínu 20 %

v nabídkách mohou uchazeči navrhnout smluvní pokuty vyšší oproti návrhu zadavatele v obchodních podmínkách a uvést do návrhu smlouvy o dílo


Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
Uchazeči jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám způsobem a ve lhůtách uvedených v § 49 zákona.

Ve Varnsdorfu dne 23.3.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města