Výzva k podání nabídky

19.11.2008
Ilustrační obrázek
Vypracování projektové dokumentace -
Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
40747 Varnsdorf
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace -
Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu


1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: OSMI MěÚ Varnsdorf, fax: 412371051, tel: 412372241
kontaktní osoby: Petr Véle (linka 134; e-mail: petr.vele@varnsdorf.cz) nebo Ing. Jaroslav Beránek (linka 118; email: jaroslav.beranek@ varnsdorf.cz)

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Vypracování projektové dokumentace - Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je urbanistická studie prostranství v okolí „Věžičky“ ve Varnsdorfu od Ing. arch. Jeřábka z 10/2008. Předmětem plnění je vypracování a dodávka projektové dokumentace v rozsahu:
a) Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (včetně: zaměření – polohopisné, výškopisné, geodetické podklady; nutné průzkumné práce a odborné posudky, položkový rozpočet).
b) Zajištění podkladů k vydání ÚR a SP a zajištění platného ÚR a SP
c) Zadávací dokumentace (výkaz výměr)
d) Autorský dozor

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění:
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadávací dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními a technickými předpisy, dle požadavků zadavatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření. Standard obsahu a formy DÚR a DSP je dle sazebníku UNIKA. Dokumentace může být zpracována v oddílech podle stavebních objektů, včetně výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které jednoznačně vymezují použité položky tak, aby mohl být samostatně proveden výběr zhotovitele a následná realizace jednotlivých stavebních objektů.
Součástí předmětu plnění jsou i předjednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, správců komunikací a dalších dotčených osob.
Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu). Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.

5. Požadavky na způsob a počet vyhotovení:
Dokumentace pro ÚR, SP a zadávací dokumentace bude předána v tištěné i v elektronické podobě. Počet vyhotovení dokumentace bude pro územní rozhodnutí v počtu 3 ks výtisků, pro stavební řízení a zadávací dokumentace v počtu 6 ks.

6. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo I/2009
Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace k ÚR III/2009
Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace k SP a ZD V/2009
Předpokládaný termín předání platného stavebního povolení VII/2009

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) , d) zák. č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53 zák. č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením (vzor prohlášení je součástí této výzvy – příloha č.1 )

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zák. č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením čestného prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4, 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za posledních 5 let. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 1 akce obdobného charakteru a rozsahu v uplynulých 5 letech.
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
- předložením čestného prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami ve stejnopise, nebo v úředně uvěřené kopii.

8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií:
1) výše nabídkové ceny za vypracování PD
2) výše ceny za výkon autorského dozoru
3) doba plnění

9. Cena a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla (vypracování PD – odst.1a,b,c) této výzvy) jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. S
Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou + cestovné, bez DPH a včetně DPH.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní.

10. Předání podkladů a prohlídka místa plnění
Předání podkladů (CD Urbanistická studie) a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktními osobami zadavatele.

11. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu. Zadávací lhůta končí dnem 30.1.2009.
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny bez DPH, vč. DPH, členěná dle rozsahu uvedeném v bodě 3 výzvy

- harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – Vypracování projektové dokumentace - Úpravy prostranství v okolí „Věžíčky“ ve Varnsdorfu – NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 12. 12. 2008 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

13. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit. Jednat o úpravách textu smlouvy o dílo (návrh textu smlouvy předloží uchazeč) a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 20.11.2008

K výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu: formát *.DOC, formát *.PDF