Výzva k podání nabídky

17.09.2008
Ilustrační obrázek
„Odbahnění a revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů, Varnsdorf“

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení


Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470


Vyzývá zájemce o veřejnou podlimitní zakázku
(dle § 38 zák.č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách v platném znění)
financovanou ze zdrojů EU

 

1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: OSMI MěÚ Varnsdorf, fax:412371051, E-mail:varnsdorf@varnsdorf.cz
kontaktní osoba: Petr Šimek tel. 412372241 kl. 160 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

„Odbahnění a revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů, Varnsdorf“

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

a) Druh zakázky: Stavební práce - Provádění

b) Místo plnění a popis zakázky:

Předmětem plnění je provedení odbahnění a revitalizace vodní plochy na p.p.č.k. 4256 v k.ú. Varnsdorf (rybník Mašíňák) se všemi funkčními objekty, v rozsahu a provedení dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení a zřízení deponií sedimentů na p.p.č.k. 4227, 4306/144, 4306/1 v k.ú. Varnsdorf dle schválené PD a v souladu s pravomocným územním rozhodnutím.

Stavební objekty dle PD

SO 1 Odbahnění rybníka : odtěžení organických sedimentů na ploše 2,85 ha – nepravidelný ovál délky cca 400m a max. šířky 95m, mocnost vrstvy 0,15 – 0,54 m, kubatura činí 10 600 m3. Odtěžené sedimenty budou ukládány na trvalých deponiích na p.p.č.k. 4227, 4306/144, 4306/1 v k.ú. Varnsdorf dle schválené PD a v souladu s ÚR sp.zn.168/2008/SÚ-Šu.

SO 2 Oprava hráze : úprava koruny hráze přísypem o cca 0,00 – 0,20 m v délce 0,689 km a zhotovení cesty s krytem ze štěrku š. 2,00 m a tl.0,20m, oprava návodního líce repasí opevňovací vrstvy - rovnanina z lomového kamene na upravený podklad s filtrační geotextílií, zhotovení patního drénu s vloženým potrubím z děrované kameniny, zhotovení 2x přímého schodiště z betonu a lomového kamene, odstranění betonových základů bývalých objektů koupaliště.

SO3 Bezpečnostní přeliv : odstranění konstrukce stávajícího přelivu, vybudování nového bezpečnostního přelivu z vodostavebního betonu a lomového kamene s půlkruhovou přelivnou hranou délky 12,6 m a délkou skluzu 14 m.
SO 4 Odpad od přelivu : provedení opevnění dna a svahu (0,40 m) otevřeného koryta odpadu v délce 373 m, objekt propojení koryt odpadu od přelivu a požeráku I + objekt pro odběr vody a zhotovení vtoku do stávajícího propustku (zdivo z lomového kamene na MC).

SO 5,6 Požerák I., II. : zhotovení 2 ks identických manipulačních objektů délky 34,15m sestávajících z požeráku a hrázové výpusti. Požerák je věžové konstrukce z betonu vodostavebního, hrázová výpust z betonových trub hrdlových s obetonováním a s čelem ze zdiva z lomového kamene na vzdušném líci hráze.

SO 7 Odpady od požeráku II. : provedení opravy dvou otevřených koryt, opevnění dna a svahu v délce úpravy 56 m a 47 m + objekt pro odběr vody a objekt rozdělení koryt.

SO 8 Přívod : provedení opravy otevřeného koryta v délce 116m, opevnění dna a svahu (0,60 m) dlažbou z lomového kamene na MC, zhotovení objektu pro přepouštění vody s gravitačním trubním vedením dl. 22 m, výstavba nového kapacitního propustku (ul. Dvorská).

4. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo                      X./2008
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště             XI./2008
Předpokládaný termín předání a převzetí díla                      VI./2009

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) , d) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost pro obor „vodohospodářské stavby“ dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zajišťuje

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením.(vzor prohlášení je součástí této výzvy – příloha č.1 )

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením čestného prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.
- předložením dokladu o výši obratů v předešlých 3 účetních obdobích. Výše obratu alespoň v jednom účetním období pak musí činit min. 10 mil. Kč s ohledem na předmět veřejné zakázky (stavební práce – vodohospodářské stavby).

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4, 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za posledních 5 let s osvědčením objednatelů o řádném plnění u nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 2 staveb obdobného charakteru a rozsahu ( odbahnění VD, výstavba stavebních objektů VD srovnatelných parametrů) v uplynulých 5 letech.
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla, nebo předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem (řady ČSN EN ISO 9000) akreditovanou osobou, nebo jiného rovnocenného certifikátu vzdaného v členském státě EU.
- předložením čestného prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí, nebo předložením certifikátu systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem (řady ČSN ISO 17000) akreditovanou osobou nebo jiného rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě EU.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami ve stejnopise, nebo v úředně uvěřené kopii.

6. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:
Maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 30% z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.

7. Kritéria pro zadání zakázky:
nejnižší nabídková cena

8. Cena a požadavky na platební podmínkyCelková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Cena díla bude stanovena na základě schválené projektové dokumentace předané zájemci zadavatelem, přičemž pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Celková nabídková cena bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla (např.: náklady na sjednaná pojištění, na zajištění poskytnutých bankovních záruk, náklady na poplatky a provedení opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, místní samosprávy, správců sítí a podmínek SP a ÚR).

9. Platební podmínky Úhrada za dílo bude prováděna průběžně po dokončení jednotlivých stavebních objektů, nebo jejich ucelených částí v případě dohody se zadavatelem. Úhrady budou prováděny na základě
faktur se splatností odpovídající lhůtě splatnosti min. 60 dnů od doručení, a to až do dosažení 95% celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Úhrada zbývající částky rovnající se 5% z ceny díla bude provedena za stejných platebních podmínek bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, avšak až po předložení dokladu o poskytnutí bankovní záruky na zajištění závazků z náležitého provedení díla ve výši 5% z ceny díla po dobu 12 měsíců od kolaudace stavby.
Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o prodloužení lhůty splatnosti faktur v případě využití dotačních titulů na financování akce až do doby převedení odpovídající části přiznané dotace na účet investora, max. však o 30 dní.

10. Předání podkladů a prohlídka místa plnění Podklady - zadávací dokumentace bude uchazečům poskytnuta na vyžádání, do 2 dnů od doručení písemné žádosti uchazeče a za poplatek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace bude vydána po předložení potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 2 000,- Kč v pokladně MěÚ Varnsdorf. Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna v dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.

11. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (návrh smlouvy musí obsahovat nezměněné
obchodní podmínky zadávací dokumentace)
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem (krycí list rozpočtu + oceněný výkaz
výměr)
- harmonogram prací
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Výzva –
Odbahnění a revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů,
Varnsdorf“ – NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí
být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle §71 odst. 6.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 17.10.2008 ve 10:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

13. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.


Ve Varnsdorfu 08.09.2008


Ing. Josef Poláček
starosta města

K výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu: formát *.DOC, formát *.PDF