Výzva k podání nabídky

25.07.2008
Ilustrační obrázek
„Varnsdorf – úprava přístupových ploch ke hřbitovu“

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku:

Vypracování projektové dokumentace -
„Varnsdorf – úprava přístupových ploch ke hřbitovu“1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace akce „Varnsdorf–úprava přístupových ploch ke hřbitovu“ s objekty
- parkoviště
- komunikace
- terénní úpravy, sadové úpravy, zpevněné plochy
- veřejné osvětlení
v níže uvedeném rozsahu.
a) Dokumentace pro ohlášení stavby a její provedení bude zpracována v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 2 k vyhl.č.499/2006 Sb. (vč.zajištění průzkumů, polohopisného a výškopisného zaměření a rozpočtu stavby)
b) Zajištění podkladů k ohlášení stavby
c) Výkresová část k zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr
c) Autorský dozor
Vymezení řešené lokality
p.p.č. 3456, 3457 a 3458 v k.ú. Varnsdorf

2. Požadavky na rozsah předmětu plnění

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními a technickými předpisy, dle požadavků zadavatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření a odsouhlaseného návrhu projekčního řešení ze strany zadavatele a budoucích provozovatelů IS, komunikace a zařízení. Dokumentace bude zpracována v oddílech podle stavebních objektů, včetně výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (slepý a oceněný rozpočet stavby) tak, aby mohl být samostatně proveden výběr zhotovitele a následná realizace jednotlivých stavebních objektů.
Součástí předmětu plnění jsou i předjednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, správců komunikací a dalších dotčených osob.
Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu). Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.
Požadavky na způsob a počet vyhotovení
Dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6 ks a v elektronické podobě.

3. Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo IX./2008
Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace 31.10.2008

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesních kvalifikačních uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže čestným prohlášením.(vzor prohlášení je součástí této výzvy – příloha č.1)
Technické předpoklady prokáže uchazeč seznamem realizovaných akcí obdobného charakteru za poslední 3 roky s referencemi.
V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.
Uchazeč doloží doklad o sjednaném pojištění za škody způsobené případnou vadou projektu min. do výše ceny díla.

5. Způsob hodnocení nabídek           

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :

1) výše nabídkové ceny za vypracování PD

 2) výše ceny za výkon autorského dozoru

3) záruční doba za dílo

4) platební podmínky

6. Cena a požadavky na platební podmínky 

Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla (vypracování PD – odst.1a,b) této výzvy) jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou + cestovné, bez DPH a včetně DPH. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

7. Prohlídka místa plnění 

Předání podkladů a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.

8. Zadavatel

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00 261 718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Marie Šeráková tel. 412372241 kl. 138 nebo Ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

9. Lhůta a místo pro podání zakázek

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 8.8.2008 ve 14:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek. Nabídky se podávají výhradně v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
Výzva – „Varnsdorf – úprava přístupových ploch ke hřbitovu“
– NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

10. Práva zadavatele

1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo (návrh textu smlouvy předloží uchazeč) a upřesnit její konečné znění.
Ve Varnsdorfu 18.7.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města

K výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu: formát *.DOC, formát *.PDF