Výzva k podání nabídky

28.07.2008
Ilustrační obrázek
Vypracování projektové dokumentace -
„Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD Štursova - Komenského“

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace -
„Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD Štursova - Komenského“


1)vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je vypracování a dodávka projektové dokumentace akce „ Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD Štursova - Komenského“ v rozsahu:
a)Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (včetně: zaměření – polohopisné, výškopisné, geodetické podklady; nutné průzkumné práce a odborné posudky, položkový rozpočet),
Projektová dokumentace bude zpracována pro stavební objekty:
- splašková a dešťová kanalizace včetně přípojek
- rozšíření vodovodní sítě včetně přípojek
- rozšíření plynovodu včetně přípojek
- rozšíření distribuční sítě elektro NN včetně přípojek
- veřejné osvětlení
- obslužná komunikace včetně chodníku
- terénní úpravy
b)Zajištění podkladů k vydání ÚR a SP a podání žádostí o vydání ÚR a SP
c)Zadávací dokumentace (výkaz výměr)
c)Autorský dozor

Vymezení řešené lokality pro výstavbu RD Štursova – Komenského:

Území „A“ pro výstavbu 6 RD
p.p.č.k. 7460, 7461, 7462, 7464, 7469, 7470, 7472/1, 7472/3, 7473/2, 7476 – vše v k.ú. Varnsdorf , celková výměra 12 469 m2

Území „B“ pro výstavbu 5 RD
p.p.č.k. 1389/3, 1394/1, 1373 a části p.p.č.k., 1388, 1374, 1372, 1390/1 – vše v k.ú. Varnsdorf , celková výměra 9 666 m2

2a)Požadavky na rozsah předmětu plnění:
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadávací dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními a technickými předpisy, dle požadavků zadavatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření a odsouhlaseného návrhu projekčního řešení ze strany zadavatele a budoucích provozovatelů IS, komunikace a zařízení. Dokumentace bude zpracována v oddílech podle stavebních objektů, včetně výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které jednoznačně vymezují použité položky, tak, aby mohl být samostatně proveden výběr zhotovitele a následná realizace jednotlivých stavebních objektů.
Součástí předmětu plnění jsou i předjednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, správců komunikací a dalších dotčených osob.
Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu). Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.

2b)Požadavky na způsob a počet vyhotovení:
Dokumentace pro ÚR, SP a zadávací dokumentace bude předána v tištěné i v elektronické podobě. Počet vyhotovení dokumentace bude pro územní rozhodnutí v počtu 3 ks výtisků, pro stavební řízení a zadávací dokumentace v počtu 6 ks.

3)Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo                            VIII/2008

Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace k ÚR X           I/2008

Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace k SP a ZD       I/2009

Předpokládaný termín předání platného stavebního povolení             II/2009


4)Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesních kvalifikačních uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže čestným prohlášením.(vzor prohlášení je součástí této výzvy – příloha č.1 )
Technické předpoklady prokáže uchazeč seznamem realizovaných akcí obdobného charakteru za poslední 3 roky s referencemi.
V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperují-
cích subjektů.
Uchazeč doloží doklad o sjednaném pojištění za škody způsobené případnou vadou projektu min. do výše ceny díla.

5)Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :

1) výše nabídkové ceny za vypracování PD

2) výše ceny za výkon autorského dozoru

3) záruční doba za dílo

4) Platební podmínky

6)Cena a požadavky na platební podmínky Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla (vypracování PD – odst.1a,b) této výzvy) jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou + cestovné, bez DPH a včetně DPH. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

7)Prohlídka místa plnění Předání podkladů a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.

8)Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00 261 718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Petr Šimek tel. 412372241 kl. 160 nebo Ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

9)Lhůta a místo pro podání zakázek Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 22.8.2008 v 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek. Nabídky se podávají výhradně v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
Výzva – „Vypracování projektové dokumentace - Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD Štursova – Komenského“ – NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

10)Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo (návrh textu slouvy předloží uchazeč) a upřesnit její konečné znění.
Ve Varnsdorfu 25.7.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města

Příloha č. 1

K výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu: formát *.DOC, formát *.PDF