Výzva k podání nabídky

11.07.2008
Ilustrační obrázek
„Rekonstrukce mostu v ul.Husova ve Varnsdorfu"

                                           

Město Varnsdorf
Nám. E.Beneše 470
Varnsdorf

vyzývá
zájemce o veřejnou zakázku
„Rekonstrukce mostu v ul.Husova ve Varnsdorfu"
k podání nabídky


1. Předmět plnění veřejné zakázky
Práce musí být provedeny v souladu s příslušnými ČSN, technicko kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací schválenými MD ČR odborem pozemních komunikací a schválenou PD.
Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace pro výše uvedenou stavbu ve stupni DSP,DZS zpracována projekční kanceláří Vaner s.r.o. Liberec zak.č.08-02-026 a zahrnuje tyto objekty:
SO 201-Rekonstrukce mostu
SO 401-Úprava kabelového vedení NN
SO 402-Definitivní přeložka kabelového vedení NN
SO 421-Provizorní přeložka vedení VO
SO 422-Definitivní přeložka vedení VO
SO 451-Provizorní přeložka vedení PVSEK
SO 452-Definitivní přeložka vedení PVSEK
Tuto dokumentaci stavby je možné si zapůjčit na MěÚ Varnsdorf,OSMI oddělení dopravy,dveře č.44,Petr Véle.

Zájemce ocení přiložený rozpočet stavby včetně:
- nákladů na RDS
- geometrické zaměření dokončené stavby
- zaměření inženýrských sítí
- první hlavní mostní prohlídky
- veškerých podkladů nutných ke kolaudaci
-
2. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 08/2008
Termín ukončení: 10/2008

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Splnění profesních kvalifikačních uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost osoby pověřené vedením stavby -osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže čestným prohlášením (vzor prohlášení je součástí této výzvy – příloha č.1 )
Technické předpoklady prokáže uchazeč seznamem realizovaných akcí obdobného charakteru za poslední 3 roky s osvědčením objednatelů o řádném plnění realizovaných akcí, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Je požadováno doložit alespoň jednu realizovanou rekonstrukci mostu s nosností min.50 t.
V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.
Uchazeč doloží doklad o sjednaném pojištění za škody způsobené třetím osobám min. do výše ceny díla.
Součástí nabídky musí být i návrh smlouvy o dílo, opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:
a) výše nabídkové ceny vč.DPH
b) záruka za dílo vyjádřená v měsících
c) sankce za nesplnění dohodnutých termínů
d) platební podmínky

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební podmínky.

6. Prohlídka místa plnění
Prohlídka staveniště bude zájemcům umožněna dle dohody s panem Vélem nebo s Ing. Beránkem - Městský úřad, odbor správy majetku a investic.

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoby zadavatele: Ing. Beránek Jaroslav tel.: 412 372 241 kl. 118
pan Véle Petr tel.: 412 372 241 kl. 134

8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15,30 hod., v pátek od 7.00 do 14.00 hod. a dne 25.7..2008 do 12.00 hod.končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.


Výzva - „Rekonstrukce mostu v ul.Husova ve Varnsdorfu " – neotvírat

a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
b) Jednat o úpravách textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

ve Varnsdorfu11.7.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města Varnsdorf