Vypracování projektové dokumentace

04.03.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - „Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Hradní, Varnsdorf“.

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470

 vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:


Vypracování projektové dokumentace -

 „Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD  - ul. Hradní, Varnsdorf“

 

 

1. Veřejný zadavatel
Úřední název:             Město Varnsdorf

Poštovní adresa:         Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce:     Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo:         OSMI MěÚ Varnsdorf, fax:412371051, E-mail:varnsdorf@varnsdorf.cz

kontaktní osoba:        Petr Šimek tel. 412372241 kl. 113 nebo ing. Jaroslav Beránek

                                 tel. 412372241 kl. 118

 

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

„Vypracování projektové dokumentace - Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – ul. Hradní Varnsdorf“

 

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je vypracování a dodávka projektové dokumentace akce „ Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf“ v rozsahu:

a) Dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení (v rozsahu a náležitostech prováděcí dokumentace) (včetně: zaměření – polohopisné, výškopisné, geodetické podklady; nutné průzkumné práce a odborné posudky, položkový rozpočet),

Projektová dokumentace bude zpracována pro stavební objekty:

- splašková a dešťová kanalizace včetně přípojek

- rozšíření  vodovodní sítě včetně přípojek

- rozšíření plynovodu včetně přípojek

- rozšíření distribuční sítě elektro NN včetně přípojek

- veřejné osvětlení

- obslužná komunikace včetně chodníku

- terénní úpravy

b) Zajištění podkladů k vydání ÚR a SP a zajištění platného ÚR a SP

c) Zadávací dokumentace (výkaz výměr)

d) Autorský dozor

Vymezení území určeného k zástavbě RD:

p.p.č.k. 7721/5, 7728/1, 7728/2, 7747 a  část p.p.č. 7706 – vše v k.ú. Varnsdorf , celková výměra 22 890 m2

 

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadávací dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními a technickými předpisy, dle požadavků zadavatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření a odsouhlaseného návrhu projekčního řešení ze strany zadavatele a budoucích provozovatelů IS, komunikace a zařízení. Dokumentace bude zpracována v oddílech podle stavebních objektů, včetně  výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které jednoznačně vymezují použité položky, tak, aby mohl být samostatně proveden výběr zhotovitele a následná realizace jednotlivých stavebních objektů.

Součástí předmětu plnění jsou i předjednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, správců komunikací a dalších dotčených osob.

Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu). Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.

 

5. Požadavky na způsob a počet vyhotovení:

Dokumentace pro ÚR, SP a zadávací dokumentace bude předána v tištěné i v elektronické podobě. Počet vyhotovení dokumentace bude pro územní rozhodnutí v počtu 3 ks výtisků, pro stavební řízení a zadávací dokumentace v počtu 6 ks.

 

6. Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo                                           do 10.4.2009

Předpokládaný termín předání a převzetí  dokumentace k ÚR                         31.7.2009

Předpokládaný termín předání a převzetí  dokumentace k SP a ZD               31.10.2009

Předpokládaný termín předání platného stavebního povolení                          31.12.2009          

 

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) , d) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:

-  výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,

pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu

dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,

-  dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím

předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či

licenci.

-  dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím

odbornou způsobilost zabezpečuje

osvědčením o autorizaci  vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a  o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:

- čestným prohlášením.(vzor prohlášení je k dispozici u zadavatele )

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle  § 55 písm. a), c) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:

-   předložením čestného prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění  veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za  uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové  pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4, 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:

-   předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za posledních 5 let. Minimální požadovaná úroveň: realizace nejméně 1 akce obdobného charakteru  a rozsahu v uplynulých 5 letech.

-  předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla-  předložením čestného prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí

 

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci   kooperují-

cích subjektů. Splnění kvalifikačních předpokladů subdodavatelů doloží vybraný uchazeč o veřejnou zakázku před podpisem smlouvy o dílo.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami ve stejnopise, nebo v úředně uvěřené kopii.

 

8. Způsob hodnocení nabídek                                                                                       

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :                                                                   

1) výše nabídkové ceny za vypracování PD

2) reference – úroveň realizovaných zakázek

3) výše ceny za autorský dozor         

                                                                                         

9. Cena a požadavky na platební podmínky                                                                     

Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla (vypracování PD a činnosti dle odst.1a,b,c) této výzvy) jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Cena bude zpracována v položkách za jednotlivé části zakázky dle odst.1a,b,c) této výzvy. Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou + cestovné, bez DPH a včetně DPH.   Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

 

10. Prohlídka místa plnění                                                                                                    

Předání podkladů a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.

 

11. Obsah a forma nabídky

- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče

- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že 

   je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.

- doklady prokazující splnění kvalifikace

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

- výše nabídkové ceny zpracovaná dle odst.9 této výzvy

- harmonogram prací

- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících

- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek

-nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Vypracování projektové dokumentace - Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – ul. Hradní, Varnsdorf“ – NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

 

12. Lhůta a místo pro podání nabídek                                                                          

Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod.  Dne 27.03.2009 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

 

13. Práva zadavatele

1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo (návrh textu smlouvy předloží uchazeč) a upřesnit její konečné znění.

 

Ve Varnsdorfu  4.3.2009

 

Ing. Josef Poláček
starosta města