Vypracování projektové dokumentace

04.03.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - „Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace -
„Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: OSMI MěÚ Varnsdorf, fax:412371051, E-mail:varnsdorf@varnsdorf.cz
kontaktní osoba: Petr Šimek tel. 412372241 kl. 113 nebo ing. Jaroslav Beránek
tel. 412372241 kl. 118

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Vypracování projektové dokumentace – Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“

3. vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je vypracování a dodávka projektové dokumentace akce „Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“ v rozsahu:

1.etapa
a) zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení
b) zajištění všech dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných k
vydání územního rozhodnutí
2.etapa
a) zhotovení dokumentace ke stavebnímu řízení (v rozsahu a náležitostech prováděcí PD)
b) zajištění všech dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných k
vydání stavebního povolení
3.etapa
zhotovení dokumentace pro zadání stavby, výkaz výměr a rozpočet
4.etapa
autorský dozor

Projektováno bude rozšíření stávající horkovodní soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v rozsahu cca 1 115 bm bezkanálového vedení potrubí DN 25 až DN150 včetně sdělovacího kabelu pro připojení 10 objektů (celková tepelná bilance připojovaných objektů: 1 844 kW, tepelná bilance výhledových napojení: 1 500 kW). Návrh trasy řeší studie „Varnsdorf – Rozšíření CZT – varianta 3.“ Stávající soustava CZT je realizována z předizolovaného potrubí ISOPLUS – ocelová trubka s PE obalovou trubkou a mezivrstvou z PU pěny, doplněného alarm systémem. Dispečerská komunikační síť je provedena ve dvou úrovních – technologická a vyšší (dispečerská).

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění:
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a zadávací dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními a technickými předpisy, dle požadavků zadavatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření a odsouhlaseného návrhu projekčního řešení ze strany zadavatele a budoucího provozovatele horkovodu.
Součástí předmětu plnění jsou i předjednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, správců komunikací a dalších dotčených osob.
Součástí předmětu plnění je i zajištění výškopisných a polohopisných geodetických podkladů a případných nutných průzkumných prací a odborných posudků a rovněž i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu).
Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.

5. Požadavky na způsob a počet vyhotovení
Dokumentace pro ÚR, SP a zadávací dokumentace bude předána v tištěné i v elektronické podobě. Počet vyhotovení dokumentace bude pro územní rozhodnutí v počtu 3 ks výtisků, pro stavební řízení a zadávací dokumentace v počtu 6 ks.

6. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín zahájení (uzavření SOD): do 15.4.2009
Termín dokončení: v nabídce uveďte navrhované termíny plnění jednotlivých etap dle bodu
1. této výzvy. ( termín plnění 2. a 3. etapy vyjádřete lhůtou od obdržení příslušného pravomocného rozhodnutí – ÚR,SP)

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) , d) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních
dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci
vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
v platném znění.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením.(vzor prohlášení je k dispozici u zadavatele )
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
-předložením čestného prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4, 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
-předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za posledních 5 let s osvědčením objednatele u nejvýznamnějších z nich. Minimální požadovaná úroveň: realizace nejméně 2 akcí obdobného charakteru (soustavy centrálního zásobování teplem) a rozsahu v uplynulých 5 letech.
-předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
-předložením čestného prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperují-
cích subjektů. Splnění kvalifikačních předpokladů subdodavatelů doloží vybraný uchazeč o veřejnou zakázku před podpisem smlouvy o dílo.
Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami ve stejnopise, nebo v úředně uvěřené kopii.

8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií : 1) výše nabídkové ceny
2) doba plnění etap 1,2,3
3) výše ceny za autorský dozor

9. Cena a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla (vypracování PD a činnosti – etapy 1,2,3 dle odst.3 této výzvy) jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Cena bude zpracována v položkách za jednotlivé části zakázky - etapy 1,2,3 dle odst.3 této výzvy . Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou + cestovné, bez DPH a včetně DPH. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených etap, a to na základě daňových dokladů se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

10. Prohlídka místa plnění
Předání podkladů a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.

11. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny zpracovaná dle odst.9 této výzvy
- harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
-nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Vypracování projektové dokumentace – Rozšíření soustavy CZT Varnsdorf – oblast ulic Mariánská, Seifertova, B. Krawce“ – NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 27.03.2009 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

13. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 4.3.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města