Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku

11.03.2008
Ilustrační obrázek
,,Prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 ve Varnsdorfu”

                                                                           Město Varnsdorf          

                                                                                   vyhlašuje

dle usnesení Rady města Varnsdorf č. 26/2008/24 ze dne 6.3.2008

                                                                           výběrové řízení na

,,Prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 ve Varnsdorfu”


Popis:
Objekt č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 o výměře 540 m2 (zastavěná plocha) a p.p.č. 2530/4 o výměře 95 m2 (ostatní plocha) je situován v centrální části města. Jedná se o zděný dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešený plochou a mansardovou střechou s panelkovou krytinou. K hlavní budově je přistavěna přízemní nepodsklepená budova kinosálu s promítací kabinou a kuchyňským zařízením. Technický stav objektu odpovídá jeho stáří a je 3 roky neužíván. Je napojen na elektřinu, vodu, kanalizaci a je vytápěn ze systému centrálního zásobování teplem města.

Využití dle územního plánu:
- občanská vybavenost, služby,
- Regulační plán centrální zóny.

Obsah nabídky a hodnotící kritéria:
1. nabídková cena (minimální požadovaná je 2 mil. Kč)
2. investiční záměr

Další podmínky:
1. V kupní smlouvě bude obsažena doložka o zřízení předkupního práva města Varnsdorf ve výši kupní ceny schválené při prodeji zastupitelstvem města na dobu 10-ti let.
2. Nabídky budou posouzeny komisí pro posuzování a hodnocení nabídek a v doporučeném pořadí předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.
3. Prohlídka objektu je možná individuálně po dohodě s kontaktními osobami.
4. Veškeré podrobnější informace poskytnou:
Odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf, J. Rydval, 412 372 241 kl. 111
M. Šeráková, 412 372 241 kl. 138
5. Termín podání nabídek je do 30.4.2008 do 12.00 hod. na podatelnu MěÚ Varnsdorf, v uzavřené obálce s označením: ,,KINOKAVÁRNA – prodej,, - NEOTVÍRAT!!!

Ve Varnsdorfu 10.3.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města