Město Varnsdorf - výzva k podání nabídky

15.05.2008
Ilustrační obrázek
„ Sběr a vyhodnocení územně analytických podkladů správní oblasti obce s rozšířenou působností Varnsdorf“

Výzva

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
Varnsdorf

Vyzývá

zájemce o podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu
„ Sběr a vyhodnocení územně analytických podkladů správní oblasti obce s rozšířenou působností Varnsdorf“
k podání nabídky

1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je sběr, zpracování a vyhodnocení územně analytických podkladů ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Varnsdorf (město Varnsdorf, obce Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, město Chřibská) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Rozsah služeb spojený s pořízením územně analytických podkladů zahrnující tyto dílčí
práce :


· provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území dle § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb.,
· zpracování výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území,
· vytvoření digitální tematické databáze pro vedení všech geografických podkladů rozboru udržitelného rozvoje území, jejich převedení do této databáze a vytvoření pravidel, jak s takto uspořádanými informacemi pracovat; podmínkou je možnost instalace vytvořené databáze do stávajícího geografického informačního systému (Gramis, verze 7),
· zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně návrhu problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a problémového výkresu.


2. Doba a plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 06/08
Termín ukončení : 11/08

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
1. Doklady o kvalifikaci a doložení oprávnění k činnosti pro požadované činnosti
2. V nabídce uchazeči uvedou údaje o jimi provedených obdobných zakázkách
3. Prohlášení o bezdlužnosti vůči Městu Varnsdorf a státním institucím ČR
4. Návrh smlouvy o dílo

4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :

  1. výše nabídkové ceny vč. DPH
  2. předpoklady pro plnění veřejné zakázky a reference
  3. doba plnění veřejné zakázky.

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídka bude uvedena:
- za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH
nebo
- za provedení dílčí části díla jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH (vymezené v bodě 1. a) až d))

Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i lepší platební nabídky.

6. Poskytnutí doplňujících informací
Další informace v případě potřeby podá v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod. v kanceláři č. 45 v budově Městského úřadu Varnsdorf Ing. Václav Nechvíle.

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00 261 718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Ing. Václav Nechvíle, tel. 412372241 kl. 163 nebo ing. Jaroslav Beránek, tel. 412372241 kl. 118.

8. Lhůta a místo pro podání zakázek
Nabídky mohou uchazeči doručit do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod a v pátek od 7.00 do 14.00 hod. a do 14.00 hod. dne 2.6.2008, kdy končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Výzva – „ Sběr a vyhodnocení územně analytických podkladů správní oblasti obce
s rozšířenou působností Varnsdorf“
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit,
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 9.5.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města