Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení

02.07.2008
Ilustrační obrázek
,,Prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 ve Varnsdorfu”

  

                                                                              Město Varnsdorf

dle usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 130/2008 ze dne 26.6.2008

zveřejňuje záměr převést

a

vyhlašuje výběrové řízení na

 

,,Prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 a p.p.č. 2530/4 ve Varnsdorfu”


Popis:
Objekt č.p. 3044 (kinokavárny) s p.p.č. 2530/1 o výměře 540 m2 (zastavěná plocha) a p.p.č. 2530/4 o výměře 95 m2 (ostatní plocha) je situován v centrální části města. Jedná se o zděný dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešený plochou a mansardovou střechou s panelkovou krytinou. K hlavní budově je přistavěna přízemní nepodsklepená budova kinosálu s promítací kabinou a kuchyňským zařízením. Technický stav objektu odpovídá jeho stáří a je 3 roky neužíván. Je napojen na elektřinu, vodu, kanalizaci a je vytápěn ze systému centrálního zásobování teplem města.

Využití dle územního plánu:
- občanská vybavenost, služby,
- Regulační plán centrální zóny.

Obsah nabídky a hodnotící kritéria:
1. nabídková cena (minimální požadovaná je 2 mil. Kč)
2. investiční záměr

Další podmínky:
1. Prodej č.p. 3044 se neřídí dle Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf s ohledem na posouzení investičního záměru a umístění objektu v centru města.

2. Prohlídka objektu je možná individuálně po dohodě s kontaktními osobami.

3. Veškeré podrobnější informace poskytnou:
Odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf, J. Rydval, 412 372 241 kl. 111
M. Šeráková, 412 372 241 kl. 138

4. Termín podání nabídek je do 20.8.2008 do 17.00 hod. na podatelnu MěÚ Varnsdorf, v uzavřené obálce s označením: ,,KINOKAVÁRNA – prodej,, - NEOTVÍRAT!!!

5. Nabídky budou posouzeny radou města a v doporučeném pořadí předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.

6. Zájemce složí na účet města (č.ú. 19-0921388329/0800 u České spořitelny a.s., pobočka Varnsdorf) v termínu do 5 dnů před konáním ZM, ve kterém se prodej bude projednávat, zálohu ve výši 50.000,00 Kč. V případě uskutečnění prodeje se tato částka započítává do kupní ceny. Zájemcům o koupi objektu, kterým nebyl objekt prodán, bude složená částka do 5 pracovních dnů od rozhodnutí ZM vrácena.

7. V kupní smlouvě bude obsažena doložka o zřízení předkupního práva města Varnsdorf ve výši kupní ceny schválené při prodeji zastupitelstvem města na dobu 10-ti let.

Ve Varnsdorfu 2.7.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města