Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

25.03.2008
Ilustrační obrázek
„ Rekonstrukce topné soustavy 17. MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“

Výzva

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
Varnsdorf

vyzývá
zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu dle §12 odst.6 zák.č.137/2006
„ Rekonstrukce topné soustavy 17. MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“
k podání nabídky


1.Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je rekonstrukce topné soustavy v budově 17 MŠ Pražská 2821, ve Varnsdorfu, dle realizační dokumentace projekční kanceláře Texstav v.d., Varnsdorf z dubna 2007, v rozsahu :
· Svislé. vodorovné konstrukce, úprava povrchů
· Prorážení otvorů
· Tepelné izolace
· Strojovny, rozvody potrubí, armatury, otopná tělesa
· Konstrukce truhlářské
· Podlahy a dlažby
· Elektroinstalace
· Součástí je zároveň likvidace odpadu a úklid prostor stav. úprav

2. Doba a plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení: 07/2008
Termín ukončení : 08/2008

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

1. V nabídce uchazeči uvedou údaje o obdobných zakázkách
2. Prohlášení o bezdlužnosti
3. součástí nabídky musí být i návrh smlouvy o dílo, opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

4. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :

  1. předpoklady pro plnění veřejné zakázky a reference
  2. výše nabídkové ceny vč. DPH
  3. záruka v měsících

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky

Celková nabídka bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH.
Cena bude zpracována na jednotlivé části prací. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i lepší platební nabídky.
Do nabídky uvede uchazeč cenu podle požadovaného provedení uvedeného ve vymezeném plnění veřejné zakázky a samostatně uvede v příloze soupis prací, které dle jeho názoru ve vymezení plnění chybí. Pro tyto práce uvede samostatnou cenu, která nebude zahrnuta do nabídkové ceny.

6. Prohlídka místa plnění

Prohlídka staveniště bude zájemcům umožněna dne 2.4.2008 v 9.00 hod. v budově
17. MŠ Pražská 2812 , Varnsdorf nebo po dohodě s kontaktní osobou.
Prohlídka kompletní projektové dokumentace je možná v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod. v kanceláři č. 44 v budově Městského úřadu Varnsdorf (Josef Rydval)

7. Zadavatel

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Josef Rydval tel. 412372241 kl. 111 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

8. Lhůta a místo pro podání zakázek

Nabídky mohou uchazeči doručit do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod a v pátek od 7.00 do 14.00 hod. a dne 25.4. 2008 do 14.00 hod. kdy končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Výzva – „ Rekonstrukce topné soustavy 17 MŠ, Pražská 2812, Varnsdorf“ – neotvírat

a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 24.3.2008

Ing. Josef Poláček, starosta města