Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

14.04.2008
Ilustrační obrázek
„ Výměna oken v objektu ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“

Výzva

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
Varnsdorf

vyzývá
zájemce o podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu
„ Výměna oken v objektu ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“
k podání nabídky

1.Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je výroba a výměna oken v budově Základní školy Edisonova 2821 ve Varnsdorfu dle zadání :

1. objekt výtvarné výchovy (47 oken + meziokenní vložky nebo vyzdívky a 7 dveří s nadsvětlíky)

Rozsah provedení stavebních úprav a prací dle projektové dokumentace :
· Demontáž oken, vchod. dveří a jejich likvidace
· Demontáž meziokenních vložek
· Dodávka a montáž oken a parapetů
· Dodávka a montáž vchodových dveří v objektech I a II stupně, šaten, výtv.výchovy
· Dodávka a montáž meziokenních vložek (případně náhradní řešení)
· Začištění a případné stav. úpravy
· Součástí je zároveň likvidace odpadu a úklid prostor stav. úprav
· Montáž bude provedena tak, aby byl zabezpečen prostor proti vniknutí nepovolaných osob do objektu

Požadavky na okna a meziokenní vložky: (viz PD)
· Pětikomorový profilový systém oken barva bílá
· Rozměry oken , meziokenních vložek a počet dle projektové dokumentace
· Celoobvodové kování vybaveno mikroventilací (4 poloha kliky) a pojistkou chybné manipulace
· Meziokenní izolační vložky požární odolnost a montáž dle proj. dokumentace
· U všech oken parapety vnější AL a vnitřní parapety plast s ventilačními mřížkami před okny
· Dveře z kovových profilů dle proj. dokumentace

2. Doba a plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 06/08
Termín ukončení : 08/08

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
1. Doklady o kvalifikaci a doložení oprávnění k činnosti pro požadované práce
2. V nabídce uchazeči uvedou údaje o jimi provedených obdobných zakázkách
3. Prohlášení o bezdlužnosti vůči Městu Varnsdorf a státním institucím ČR
4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :

  1. výše nabídkové ceny vč. DPH
  2. předpoklady pro plnění veřejné zakázky a reference
  3. záruka v měsících

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídka bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez
DPH a včetně DPH.
Cena bude zpracována v měr. jednotkách a v položkových cenách, ve variantách s meziokenními vložkami a s meziokenními vyzdívkami dle navrhované změny. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i lepší platební nabídky.
Do nabídky uvede uchazeč cenu podle požadovaného provedení uvedeného ve vymezeném plnění veřejné zakázky a samostatně uvede v příloze soupis prací, které dle jeho názoru ve vymezení plnění chybí. Pro tyto práce uvede samostatnou cenu, která nebude zahrnuta do nabídkové ceny.
Součástí nabídky bude i text návrhu smlouvy o dílo.

6. Prohlídka místa plnění
Prohlídka staveniště bude zájemcům umožněna dne 21.4.2008 v 9,00 hod. v budově
ZŠ Edisonova 2821 , Varnsdorf.
Další informace v případě potřeby podá v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod. v kanceláři č. 44 v budově Městského úřadu Varnsdorf (Josef Rydval)

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00 261 718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Josef Rydval tel. 412372241 kl. 111 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

8. Lhůta a místo pro podání zakázek
Nabídky mohou uchazeči doručit do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod a v pátek od 7.00 do 14.00 hod. a dne 2.5.2008 do 14.00 hod. kdy končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Výzva – „ Výměna oken ZŠ Edisonova 2821 Varnsdorf“ – neotvírat
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 10.4..2008

Ing. Josef Poláček
starosta města

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.