Dodatečné informace k veřejné zakázce

25.08.2010
Ilustrační obrázek
"MěÚ Varnsdorf č.p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2.PP"

Popis oken v technické zprávě i popisy u jednotlivých oken ve výpisu prvků se nahrazují tímto textem:
Výplně otvorů:
V okenních otvorech upravovaných místností, které nebudou zazděny, budou stávající nevyhovující okna nahrazena novými. Přitom tvar a rozměry některých otvorů budou upraveny. Stávající nevyhovující okna budou demontována. Nová okna budou jednokřídlová z plastových profilů se sklápěcími křídly ovládanými pákovým systémem s rukojetí ve výšce 1,1 m nad podlahou. Budou zasklena tepelněizolačním dvojsklem. Celá konstrukce okna, tzn. zasklení spolu s rámem musí mít Umax=1,2 W/m2K. Okno označené 1/O, které je ve výpisu prvků popsáno jako dvoukřídlové, bude mít křídlo členěné jednou svislou příčlí v jeho ose. Šířka příčle bude dle vybraného systému zhruba 80 až 90 mm. Barva rámů bude zvenku hnědá, z vnitřní strany bílá, profily křídel budou bílé, zasklení neprůhledné reliéfní. Všechny nové vnější výplně otvorů musí bezezbytku splňovat normu ČSN 73 0540-2 změna Z1:2005 „Tepelná ochrana budov“, tj. rámová konstrukce musí mít U<=1,7 W/Km2, musí být dodržena správná hloubka zasklívací polodrážky (min.25mm), izolační dvojskla musí být osazena na „teplý“ rámeček (v žádném případě nesmí být rámeček hliníkový). Je zapotřebí důsledně dbát na správné provedení kotvení okna, aby byla umožněna dostatečná dilatace rámu a správné tepelně-technické a akustické provedení připojovací spáry, tj. připojovací spára musí být tepelně zaizolována, z vnější i vnitřní strany opatřena trvale pružným tmelovým uzávěrem s přetvořitelností >15%. Musí splňovat z vnitřní strany dokonalou parotěsnost, z vnější strany paropropustnost.

Ing. Jaroslav Beránek
ved. odb.správy majetku a investic