Dodatečná informace k výzvě

22.09.2008
„Odbahnění a revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů, Varnsdorf“

Dodatečná informace k Výzvě k podání nabídky (dle § 38zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Stavba:

„Odbahnění a revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů, Varnsdorf“


Při zhotovování textu výše uvedené výzvy došlo k nedopatření při uvedení označení norem řady ISO 14000, chybou při psaní označených jako ISO 17000.

Správné znění odstavce 5) výzvy:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4, 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za posledních 5 let s osvědčením objednatelů o řádném plnění u nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 2 staveb obdobného charakteru a rozsahu ( odbahnění VD, výstavba stavebních objektů VD srovnatelných parametrů) v uplynulých 5 letech.
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla, nebo předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem (řady ČSN EN ISO 9000) akreditovanou osobou, nebo jiného rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě EU.
- předložením čestného prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí, nebo předložením certifikátu systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem (řady ČSN EN ISO 14000) akreditovanou osobou nebo jiného rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě EU.

Ing. Josef Poláček
starosta města