Poplatek za komunální odpad v roce 2017

09.01.2017
Ilustrační obrázek
Od loňského ledna platí ve Varnsdorfu vyhláška upravující cenu za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Dne 1.1.2016 nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla zpracována na základě legislativních změn týkající se zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Tuto vyhlášku najdete na webových stránkách města Varnsdorf.

Dovolujeme si upozornit občany města Varnsdorf na termíny splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017.

Celková roční sazba poplatku se nezměnila a činí 600 Kč na osobu.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Poplatník, který platí sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, může zaplatit poplatek za daný rok také ve dvou shodných splátkách, a to první splátku ve výši poloviny poplatku do 15. 2. daného roku, druhou splátku do 15. 8. daného roku.

V případě, že je poplatek placen jednou osobou za celou domácnost a celková poplatková povinnost za kalendářní rok u domácnosti je vyšší než 2000 Kč, lze poplatek splatit ve čtyřech shodných splátkách, a to první splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 15. 2. kalendářního roku, druhou splátkou do 15. 5. kalendářního roku, třetí splátkou do 15. 8. kalendářního roku a čtvrtou splátkou do 15. 11. kalendářního roku.

Pokud je poplatek placen za poplatníka prostřednictvím vlastníka nebo správce bytového domu, je možné zaplatit poplatek ve čtyřech shodných splátkách, a to první splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 31. 3. kalendářního roku, druhou splátkou do 30. 6. kalendářního roku, třetí splátkou do 30. 9. kalendářního roku a čtvrtou splátkou do 15. 12. kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození nebo úleva) po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

Poplatek lze zaplatit:

a) na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou
b) složenkou typu A směrovanou na č. ú. 35-0921 388 329/0800 pod přiděleným var. symbolem,
c) bankovním převodem na č. ú. 35-0921 388 329/0800 pod přiděleným var. symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem (jana.matuskova@varnsdorf.cz) nebo telefonicky
(417 545 114) na paní Matuškovou.

Ekonomický odbor MěÚ Varnsdorf