Měření rychlosti

Často kladené otázky

Co je to Výzva k uhrazení určené částky?

Výzva je úkonem před zahájením řízení, která je vypravována prostřednictvím elektronické služby České pošty s.p. nazvané Dopis online., a proto není a ze zákona ani nemusí být opatřena podpisem úřední osoby a razítkem. Touto výzvou jste osloven jako provozovatel vozidla, neboť bylo výsledky měření prováděného Městskou policií Varnsdorf zjištěno, že jste v rozporu se zákonem nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Je-li částka uvedená ve výzvě uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží, tzn. dále nepátrá po řidiči vozidla.

Dojde při uhrazení určené částky k zápisu bodů do karty řidiče?

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o sankci za přestupek řidiče, ale o postih za odpovědnost provozovatele vozidla. Uvedený postih se nezapisuje do žádné evidence. Podmínkou je úhrada určené částky v zákonem stanovené 15denní lhůtě.

Co se stane, když provozovatel vozidla určenou částku neuhradí, ani nesdělí údaje k osobě řidiče?

Správní orgán odloží věc přestupku řidiče a následně přikročí k zahájení řízení o přestupku provozovatele vozidla.

Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil. Jakým způsobem to mohu udělat?

Provozovatel vozidla obdrží vždy spolu s Výzvou formulář, ve kterém uvede údaje potřebné k určení totožnosti řidiče a tento zašle na adresu správního orgánu. Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Městského úřadu Varnsdorfu nebo emailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.

Vozidlo je prodáno, ale ke dni spáchání přestupku nebyla provedena změna (převod) v registru vozidel.

Podle zákona za přestupek provozovatele vozidla odpovídá osoba uvedená jako provozovatel v centrálním registru vozidel. Pokud bylo vozidlo na základě kupní smlouvy prodáno a nedošlo k přepisu údajů v centrálním registru vozidel, doložení kupní smlouvy nepostačí. Jestliže správnímu orgánu nebude sdělen skutečný řidič vozidla, který by byl za přestupek postihován, bude řízení o přestupku vedeno s provozovatelem vozidla, který je uveden v centrálním registru vozidel.

Jaké sankce hrozí řidiči?

V případě, že osoba řidiče bude zjištěna, ve správním řízení se dle zákona o silničním provozu řidiči uloží pokuta:

  • ve výši 1500 Kč až 2500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti do 20 km/h;
  • ve výši 2500 Kč až 5000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více;
  • ve výši 5000 Kč až 10000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více a současně zákaz řízení motorových vozidel na dobu 6–12 měsíců.

Řidiči vozidla budou připsány body a přestupkové jednání bude zaznamenáno do karty řidiče.  

Jaké sankce hrozí provozovateli v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna?

V případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna a správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla, bude provozovateli uložena pokuta v rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, kdy dle zákona o silničním provozu, tzn. pokuty budou uloženy v sazbách stejných jako u řidiče, nebude však uložen zákaz řízení motorových vozidel a nebude proveden záznam bodů do karty řidiče.

Informace k platbám

Podrobné údaje o platbě naleznete na straně 3 Výzvy k uhrazení určené částky. Splatnost částky uvedené ve Výzvě je 15 dnů od doručení této Výzvy. Zaplatit lze převodem z účtu, poštovní poukázkou typu A na poště, nebo v hotovosti či platební kartou na pokladně Městského úřadu Varnsdorf. Identifikátorem platby je variabilní symbol.

Smlouva o nájmu měřících zařízení

 Implementační analýza a změnový návrh v části instalace měřících zařízení ve vybraných lokalitách
 Změna lokality měření

Určení míst měření rychlosti - Policie ČR

Ověřovací listy

Ověření metrologických vlastností používaných rychloměrů pro měření rychlosti silničních vozidel viz. předložené ověřovací listy silničních rychloměrů

26.04.2018 - 25.04.2019

Studánka, silnice I. třídy č. 9, obousměrně
Studánka, silnice I. třídy č. 9, směr do Rumburku
Studánka, silnice I. třídy č. 9, směr od Rumburku
Studánka, silnice II. třídy č. 265, směr od Varnsdorfu
Varnsdorf, ul. Čs. Letců x Smetanova, směr ul. Pražská (v obou směrech)

7.3.2019 - 6.3.2020

Studánka, silnice I. třídy č. 9, obousměrně
Studánka, silnice I. třídy č. 9, směr do Rumburku
Studánka, silnice I. třídy č. 9, směr od Rumburku
Studánka, silnice II. třídy č. 265, směr od Varnsdorfu
Varnsdorf, ul. Čs. Letců x Smetanova, směr ul. Pražská (v obou směrech)

Lokality

Studánka, silnice I. třídy č. 9, obousměrně

Studánka, silnice I. třídy č. 9, směr do Rumburku
Studánka, silnice I. třídy č. 9, směr od Rumburku

Studánka, silnice II. třídy č. 265, směr od Varnsdorfu

Varnsdorf, ul. Čs. Letců x Smetanova, směr ul. Pražská (v obou směrech)

 

Média

Rozhovor pro televizní pořad Reportéři ČT
Rozhovor pro televizní pořad Černé ovce