XXII. zasedání zastupitelstva online

22.02.2017
Ilustrační obrázek
Zde můžete sledovat audio přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 23. února 2017 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 23. února 2017 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6853, p. p. č. 6854/1, p. p. č. 6855 a p. p. č. 6997/5 vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení
1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 05 - Realizace projektu Lední školička bruslení v r. 2016
3. Různé 
3.01 Doplnění statutu Městské policie Varnsdorf z důvodu doplnění přílohy č. 4 - Směrnice pro výdej zbraní a střeliva
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu
3.03 Změna Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
3.04 Schválení Programu Prevence kriminality Města Varnsdorf (dále „Program“), podání Programu v rámci dotační výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2017
4. Finanční záležitosti 
4.01 Návratná finanční výpomoc pro MŠ Varnsdorf, Nezvalova, příspěvkovou organizaci
4.02 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr