XXI. zasedání zastupitelstva ON-LINE

17.01.2017
Ilustrační obrázek
Zde můžete sledovat audio přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 19. ledna 2017 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 19. ledna 2017 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 7464, p. p. č. 7469 a části p. p. č. 7470 vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.07 Návrh na nabytí p. p. č. 1928/3 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na narovnání právních vztahů
1.09 Návrh na narovnání právních vztahů
1.10 Návrh na narovnání právních vztahů
1.11 Návrh na narovnání právních vztahů
1.12 Návrh na narovnání právních vztahů
1.13 Prominutí penále - Rekonstrukce zimního stadionu
1.14 Rekonstrukce nádvoří budovy č. p. 512 Národní, Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
3.01 Zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti

3.02 Odměny neuvolněným členům ZM
3.03 Odvolání a jmenování členů finančního výboru
4. Finanční záležitosti 
4.01 Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace – schválení ručitelského prohlášení
4.02 Finanční návratná výpomoc pro Technické služby města Varnsdorf s. r. o.
4.03 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr