Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

11.05.2018
Ilustrační obrázek
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 24. května 2018

I N F O R M A C E

 

o konání XXXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

 

Místo konání:             Studentské centrum Střelnice  

Doba konání:             24. května 2018 od 15:00 hod.

 

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 476/1, p. p. č. 476/2 a p. p. č. 477/2 vše v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na zrušení usnesení a dále návrh na prodej části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.08 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování nad rámec schváleného rozpočtu na akci ,,Výstavba hřiště s umělým povrchem v areálu Sportovní haly“
1.09 Uzavření smlouvy o dílo a zajištění financování akce „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé
3.01 DMO Lužické a Žitavské hory, z. s.
3.02 Memorandum o vzájemné spolupráci při prosazování společných zájmů v oblasti tzv. sociálního bydlení
3.03 Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2017
3.05 Nabytí nemovitostí – soubor 25 bytových jednotek v č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf
3.06 Nabytí nemovitostí – soubor 42 bytových jednotek v č. p. 2761 v k. ú. Varnsdorf
3.07 Obecně závazná vyhláška o komunitním kompostování

4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr     

Ing. Stanislav Horáček v. r.

Starosta města Varnsdorf 

 

 

Ve Varnsdorfu dne 11. května 2018

 

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.

Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.

Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.

Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.

Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.

Kontakty na zastupitele najdete na adrese:

http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:

http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.