Nový územní plán města Varnsdorf - VÝZVA

02.07.2012
Ilustrační obrázek
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořizuje město Varnsdorf nový územní plán na celé správní území. Tento záměr byl v letošním roce schválen zastupitelstvem města.

Správní území obce Varnsdorf zahrnuje dvě katastrální území: Varnsdorf a Studánka u Rumburku.

V souvislosti s pořízením nového územního plánu města Varnsdorf mohou občané města nebo fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na území města v termínu do 31. října 2012 uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb.

Návrhy musí obsahovat:

· údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele)
· údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy)
· údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
· důvody na provedení změny v území

Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat do podatelny města Varnsdorf na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
varnsdorf@varnsdorf.cz

Bližší informace je možné získat přímo na MěÚ Varnsdorf, úřadu územního plánování - Ing. Václav Nechvíle – tel. 412 372 241, kl. 163, e-mail: vaclav.nechvile@varnsdorf.cz

Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných náležitostí zařazeny do projednávání územního plánu.

Požadavky na změny územního plánu, podané před zveřejněním této výzvy, jsou již na MěÚ Varnsdorf, odboru správy majetku a investic, úřadu územního plánování, evidovány a budou do projednávání zařazeny.

Ing. Václav Nechvíle, úřad územního plánování