Kompostéry

Podmínky zapůjčování kompostérů

z projektu „Domácí kompostování na území města Varnsdorf“,

podpořeného z fondu soudržnosti Evropské unie – operační program Životní prostředí.

 

1. Kompostéry jsou určeny pro rodinné domy se zahradou. K jednomu domu může být přidělen pouze jeden kompostér (s výjimkou popsanou v bodě 3). Kompostéry nejsou určeny pro občany, kteří využívají hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad na základě dohody s městem.

2. Maximální velikost přiděleného kompostéru záleží na velikosti zahrady u RD

výměra zahrady                     maximální velikost kompostéru        hodnota kompostéru

do 500 m2                              400 litrů          K-400                          1 101,- Kč

od 500 do 1000 m2                720 litrů          K-700                          1 682,- Kč

1000 a víc m2                         950 litrů          K950                           2 480,- Kč

3. Pokud již nebudou k dispozici kompostéry K-700 nebo K950, mohou být místo nich přidělovány dva kompostéry K-400 jako jeden dělený kompostér.

4. Kompostéry budou vydávány v areálu Technických služeb města Varnsdorf.

5. Na přidělení kompostéru není právní nárok. Kompostéry budou přidělovány pouze do vyčerpání zásob.

 

Text smlouvy o výpůjčce kompostérů:

 

Článek I – předmět výpůjčky

1) Předmětem výpůjčky je kompostér: (specifikace typu kompostétu)

2) Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli výše uvedený kompostér k bezplatnému užívání po dobu jeho životnosti za podmínek uvedených v této smlouvě.

3) Kompost vytvořený v kompostéru je výlučným majetkem vypůjčitele a ten na svůj náklad zabezpečí jeho účelné využití.

 

Článek II – povinnosti vypůjčitele

1) Vypůjčitel je povinen udržovat kompostér v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost. Při jeho sestavování, používání a veškeré manipulaci je vypůjčitel povinen dbát pokynů výrobce uvedených v návodu k použití a zabránit jeho poškození.

2) Vypůjčitel se po celou dobu životnosti kompostéru zavazuje umísťovat do něj biologicky rozložitelný odpad, který vzniká provozem domácností ve výše uvedeném domě a na přilehlé zahradě. Biologicky rozložitelným odpadem se myslí zejména: odpady z ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůra citrusů, papír znečistěný potravinami, papírové ubrousky, vaječné skořápky (podrcené), uvadlé květiny, drny, zahradní odpady, posekanou trávu, třísky, piliny, popel ze dřeva a podobně.

3) Vypůjčitel se zavazuje, že nebude biologicky rozložitelné odpady (viz výše) odkládat do nádoby na směsný komunální odpad.

4) Vypůjčitel nesmí do kompostéru umísťovat odpady nevhodné ke kompostování, zejména: kosti a odpady z masa, mléčné produkty, omáčky, tuky, majonézu, cigaretový popel a nedopalky, obsah sáčků z vysavače, popel z uhlí, kameny, suť a podobně.

5) Vypůjčitel se zavazuje důsledně třídit odpady v souladu s vyhláškou města a neumísťovat do nádoby na směsný komunální odpad odpady z plastu, skla, kovu, tetrapaku a papíru, pokud se dají vytřídit.  

6) Vypůjčitel je povinen umístit kompostér na zahradě uvedené v záhlaví této smlouvy a po dobu 7 let od sepsání této smlouvy umožnit půjčiteli na požádání kontrolu, zda se zde kompostér nachází, zda je řádně využíván a zda se v nádobě na směsný komunální odpad nenachází věci uvedené v odstavcích 2), 3) a 5) tohoto článku smlouvy. 

7) Vypůjčitel odpovídá půjčiteli za případnou ztrátu kompostéru, jeho zničení, odcizení nebo poškození. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat či půjčit jinému.

8) Pokud se při kontrole zjistí, že kompostér není na určeném pozemku, není řádně využíván či nejsou plněny povinnosti stanovené touto smlouvou, může půjčitel požadovat vrácení kompostéru. Vypůjčitel v takovém případě vrátí kompostér čistý, funkční a složený s přiměřenou mírou opotřebení do 14 dnů po písemné žádosti půjčitele. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit půjčiteli jeho pořizovací cenu v plné výši.

 

Článek III – povinnosti půjčitele

1) Půjčitel přenechá vypůjčiteli kompostér ve stavu způsobilém užívání, kompostér bude rozložený na díly, zabalený a bude k němu připojen český návod k montáži a použití. 

 2) Půjčitel se zavazuje, že během záruční doby, v případě zjištění výrobní vady, které bude bránit obvyklému užívání kompostéru, zabezpečí u dodavatele kompostérů záruční servis či výměnu výrobku. Předpokladem uznání výrobní vady a případné reklamace je posouzení vady odborným pracovníkem dodavatele.

 

Článek IV – ostatní ujednání

1) Pokud vypůjčitel nebude chtít pokračovat v plnění této smlouvy nebo dojde ke změně majitele pozemku, na kterém je kompostér umístěn, je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli kompostér čistý, funkční a složený s přiměřenou mírou opotřebení do 14 dnů. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit půjčiteli jeho pořizovací cenu v plné výši.

2) Ustanovení odstavce 1) se nepoužije, pokud nový majitel pozemku uzavře s městem Varnsdorf novou smlouvu o výpůjčce tohoto kompostéru.

3) Smlouva se uzavírá na dobu životnosti kompostéru.

Text smlouvy a podmínky byly schváleny Usnesením Rady města č. 343/2017/1 ze dne 7. 9. 2017. Uzavíráním smluv o výpůjčce kompostérů byl usnesením Rady města č. 343/2017/2 ze dne 7. 9. 2017 pověřen Odbor životního prostředí.