Usnesení z 5. schůze Rady města Varnsdorf

17. 12. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 5. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 13.12.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žaloba proti pojišťovně Direct a.s.
1.02 Ustanovení nových členů pracovní skupiny k řešení problematiky vydání nové Obecně        
        závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Varnsdorf
1.03 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Nemocnici Varnsdorf,                                      
        Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf,         
        Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf,            
        Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.07 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2017
1.08 Provozní úvěr na nákup vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280,      
        příspěvkovou organizaci
1.09 Rozpočtové opatření č. 21 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o vzetí na vědomí Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Mezi námi a pověřením  
        starostu města podpisem smlouvy o spolupráci.
3.02 Schválení rozpočtů na rok 2019 a rozpočtových výhledů na období 2020 – 2021      
        příspěvkových organizací
3.03 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf
3.04 Směrnice o zavedení provozních poplatků za konání svatebních obřadů ve správním
        obvodu města Varnsdorf
3.05 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací a ředitelům    
        Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf
3.06 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf
        (školské PO, městská knihovna, městské divadlo) za rok 2018
3.07 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Žaloba proti pojišťovně Direct a.s.
Usnesení č. 495/2018/
Rada města rozhodla nepožadovat náhradu škody po paní A. K.


1.02 Ustanovení nových členů pracovní skupiny k řešení problematiky vydání nové Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Varnsdorf
Usnesení č. 496/2018
Rada města rozhodla ustanovit nové členy pracovní skupiny k řešení problematiky Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


1.03 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 497/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 498/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 499/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 500/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.07 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2017
Usnesení č. 501/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování dotací z rozpočtu města za rok 2017.


1.08 Provozní úvěr na nákup vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 502/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele vyjádřit souhlas s nákupem vozidla pro rozvoz stravy - formou provozního úvěru Nemocnici Varnsdorf, příspěvková organizace o nákupu vozidla pro rozvoz stravy - formou provozního úvěru.


1.09 Rozpočtové opatření č. 21 na rok 2018
Usnesení č. 503/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 21 na rok 2018 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 504/2018
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. J. do 30.06.2019. Náhradník paní V. B. do 30.06.2019.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 505/2018
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 411/2018/87 ze dne 04.10.2018.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 506/2018/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2764/21, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní V. P. do 30.06.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 506/2018/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Š. B. dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 507/2018
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK, v domě se zavedenou pečovatelskou službou 2970/36, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní B. S. na dobu určitou do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 508/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 31.12.2019.   

a dále

Usnesení č. 508/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 31.12.2019.     


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 2056 a p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 509/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2056 a p. p. č. v k. ú. 2062/1 Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 51 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 510/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 51 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 1519/38 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 511/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/38 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemků pod DTS
Usnesení č. 512/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2692/142, p. p. č. 4605/3, p. p. č. 4858/3, p. p. č. 521/2, p. p. č. 1592/13, p. p. č. 798/2, p. p. č. 2673/2, p. p. č. 3439/3, p. p. č. 2268/5, p. p. č. 6770/2, p. p. č. 7295/2, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1561/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 513/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1561/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3119 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 514/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3119 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 514/2018/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3119 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.


Žádost o prodej části 2584/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 515/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2584/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2580/1 a p. p. č. 2581/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 516/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2580/1 a p. p. č. 2581/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5731/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 517/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5731/5 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 30/21 v  k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 518/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 30/21 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3619/1, p. p. č. 3620 a p. p. č. 3621 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 519/2018
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3619/1, p. p. č. 3620 a p. p. č. 3621 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 520/2018
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nepřevést p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2490 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 521/2018
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nepřevést p. p. č. 2490 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na odvolání a jmenování předsedy ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 522/2018/1
Rada města rozhodla odvolat pana Ing. Ladislava Růžičku z funkce předsedy ústřední inventarizační komise pro rok 2018.

a dále

Usnesení č. 522/2018/2
Rada města rozhodla jmenovat pana ThMgr. Rolanda Sollocha do funkce předsedy ústřední inventarizační komise pro rok 2018.


Uvolnění pozastávky – Rekonstrukce kanceláří MěÚ T.G.M.
Usnesení č. 523/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.01.2018 se společností KN STAV s.r.o., IČ 49101374, kterým se mění termín pro uvolnění pozastávky.


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“
Usnesení č. 524/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 318 530 mezi Městem Varnsdorf a společností SaM silnice a mosty, Děčín, a. s. uzavřené dne 21.09.2018 na akci „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“, kterým se zvyšuje cena díla o 526.264,08 Kč bez DPH.


Uzavření Smlouvy o dílo na akci ,,Dodávka a montáž hliníkového oplocení a sítí, zpevněných ploch, přístupových chodníků a schodiště volejbalových kurtů v areálu sportovní haly ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 525/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci ,,Dodávka a montáž hliníkového oplocení a sítí, zpevněných ploch, přístupových chodníků a schodiště volejbalových kurtů v areálu sportovní haly ve Varnsdorfu“ s Technickými službami města Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47, Varnsdorf, s celkovou cenou díla 310.569 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu
Usnesení č. 526/2018/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651.

a dále

Usnesení č. 526/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651 na akci Výstavba parkoviště Zimního stadionu ve Varnsdorfu za cenu 3.184.475,65 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování Zastupitelstvem města.


Informace o čerpání rozpočtové rezervy stavby „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 527/2018
Rada města bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtové rezervy stavby „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“ k 30.11.2018 ve výši 1.140.956,49 Kč (bez DPH).


Uzavření smlouvy o dílo na akci ,,Terénní úpravy a výstavba opěrných zdí pro stavbu fotbalového hřiště v areálu Kotlina ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 528/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo s firmou ZEPS s.r.o. na realizaci akce ,,Terénní úpravy a výstavba opěrných zdí pro stavbu fotbalového hřiště v areálu Kotlina ve Varnsdorfu“, v celkové výši 2.275.888,27 Kč bez DPH.


Výpověď nájmu nebytových prostor
Usnesení č. 529/2018
Rada města rozhodla ukončit nájemní vztah uzavřený mezi městem Varnsdorf a  Mgr. V. K. dohodou a to k 31.12.2018.


3. Různé

3.01 Smlouva o spolupráci v rámci projektu ,,Mezi námi“
Usnesení č. 530/2018/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí Smlouvu o spolupráci mezi městem Varnsdorf a organizací Mezi námi, o.p.s., Nad Želivou 903, Nebušice 164 00, Praha 6, IČ 02267217.

a dále

Usnesení č. 530/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci s organizací Mezi námi, o.p.s., Nad Želivou 903, Nebušice 164 00, Praha 6, IČ 02267217.


3.02 Schválení rozpočtů na rok 2019 a rozpočtových výhledů na období 2020 – 2021 příspěvkových organizací
Usnesení č. 531/2018/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/5
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí  E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/6
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí  E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/7
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/8
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/9
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/10
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/11
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/12
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/13
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/14
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/15
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/16
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/17
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/18
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/19
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/20
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/21
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/22
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/23
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/24
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/25
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/26
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/27
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/28
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/29
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/30
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2020 - 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/31
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/32
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/33
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/34
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/35
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 531/2018/36
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2020 – 2021 v předloženém znění.


3.03 Změna Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf
Usnesení č. 532/2018
Rada města rozhodla schválit změny Organizačního řádu Městského úřadu Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.04 Směrnice o zavedení provozních poplatků za konání svatebních obřadů ve správním obvodu města Varnsdorf
Usnesení č. 533/2018
Rada města schvaluje zavedení provozních poplatků za svatební obřady od 01.01.2019 dle předloženého návrhu.


3.05 Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací a ředitelům Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf
Usnesení č. 534/2018
Rada města rozhodla stanovit platy ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf dle pozměňovacího návrhu.


3.06 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo) za rok 2018
Usnesení č. 535/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle pozměňovacího návrhu.


3.07 Návrh na odměnu pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 536/2018
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 537/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                             Josef Hambálek 
starosta města                                                                       místostarosta města 

Město