Usnesení z 3. schůze Rady města Varnsdorf

29. 11. 2018 - Tomáš Secký, DiS.
Usnesení ze 3. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 28.11.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf,                   
        Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Školní jídelnu,                                        
        nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf,               
        Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Základní školu Varnsdorf,             
        Východní 1602, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Základní školu Varnsdorf,           
        Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf,             
        Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Školní jídelnu,                              
        Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf,           
        Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
1.09 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.10 Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
3. Různé
3.01 Ceník ke smlouvě s firmou EKO servis Varnsdorf a.s. pro rok 2019
3.02 Jmenování členů do komisí
3.03 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin
3.04 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf       
        (školské PO, městská knihovna, městské divadlo) za rok 2018
3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

 


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 472/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 473/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 474/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 475/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 476/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 477/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů pro rok 2018 dle předloženého návrhu


1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 478/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 479/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.09 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 480/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.10 Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2018
Usnesení č. 481/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 20 na rok 2018 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 482/2018
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. B. na dobu určitou do 30.06.2019. Náhradník je pan D. J. do 30.06.2019.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v družstevním domě
Usnesení č. 483/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt /1+KK/ č. 35 v družstevním domě č. p. 3300, ul. Kostelní ve Varnsdorfu novému členovi Bytového družstva Varnsdorf panu P. N. dle předloženého návrhu. 


Žádost o schválení podnájmu bytu v družstevním domě
Usnesení č. 484/2018
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem byt /1+KK/ č. 35 v družstevním domě města Varnsdorf č. p. 3300, ul. Kostelní ve Varnsdorfu pana P. N. pro pana V. R. ode dne 24.10.2018 do dne  23.10.2019.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v družstevním domě
Usnesení č. 485/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt /1+KK/ č. 17 v družstevním domě č. p. 3300, ul. Kostelní ve Varnsdorfu novému členovi Bytového družstva Varnsdorf panu P. N. dle předloženého návrhu. 


Žádost o schválení podnájmu bytu v družstevním domě
Usnesení č. 486/2018
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem bytu /1+KK/ č. 17 v družstevním domě města Varnsdorf č. p. 3300, ul. Kostelní ve Varnsdorfu pana P. N. pro paní M. B. ode dne 01.11.2018 do dne 01.10.2019.


Návrh na uzavírání a prodlužování nájemních smluv na městské byty
Usnesení č. 487/2018
Rada města rozhodla uzavírat nájemní smlouvy v městských bytech dle předloženého návrhu. 


Návrh na uzavírání a prodlužování nájemních smluv na byty zvláštního určení v domech se zavedenou pečovatelskou službou
Usnesení č. 488/2018
Rada města rozhodla uzavírat nájemní smlouvy v domě se zavedenou pečovatelskou službou dle předloženého návrhu


Žádost o pronájem 2 BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou
Usnesení č. 489/2018/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/14, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. E. na dobu určitou do 31.12.2019.

a dále

Usnesení č. 489/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou   č. p. 2970/20, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. G. na dobu určitou do 31.12.2019.


3. Různé

3.01 Ceník ke smlouvě s firmou EKO servis Varnsdorf a.s. pro rok 2019
Usnesení č. 490/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999 – Ceník služeb od 01.01.2019“ s firmou EKO servis a.s.


3.02 Jmenování členů do komisí
Usnesení č. 491/2018/1
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro vzdělávání, tělovýchovy a sportu pana Mgr. Bc. Václava Zemlera do funkce člena s účinností na volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 491/2018/2
Rada města rozhodla jmenovat do Bytové a sociální komise pana Pavla Beránka do funkce člena s účinností na volební období 2018 – 2022.


3.03 Přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin
Usnesení č. 492/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin dle předloženého návrhu.


3.04 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo) za rok 2018
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 493/2018
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
3.02 Příkazní smlouva Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                     Josef Hambálek 
starosta města                                               místostarosta města

Město