Usnesení z 2. schůze Rady města Varnsdorf

16. 11. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 2. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 15.11.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o poskytnutí finančního daru na akci Běh Evropou – Run for life
3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.04 Návrh na stanovení platu řediteli Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
3.05 Návrh na finanční odměnu ředitelce Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
3.06 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
3.07 Jmenování členů do komisí
3.08 Jmenování do redakční rady Hlasu severu
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.10 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2018
Usnesení č. 452/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 18 na rok 2018 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 2584/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 453/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2584/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 1 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 1592/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 454/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1592/12 – ostatní plocha, komunikace o výměře cca 10 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 455/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1615/1 – trvalý travní porost o výměře 500 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. L. za účelem užívání zahrádky na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/rok/m2.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem p. p. č. 187 a části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 456/2018/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 16/2009 na pronájem p. p. č. 187 a části p. p. č. 191 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2018 dle návrhu žadatele.

a dále

Usnesení č. 456/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 187 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 140 m2 a část p. p. č. 191 – trvalý travní porost o výměře 110 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. J. za účelem užívání zahrádky na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/m2/rok.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3361/1 a části p. p. č. 3344 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 457/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3361/1 – zahradu o výměře 380 m2 a část p. p. č. 3344 – trvalý travní porost o výměře 110 m2 v k. ú. Varnsdorf panu Mgr. L. D. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 458/2018
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 117/2000 na pronájem části p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2018 dle návrhu žadatele.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 459/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 921 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 920/1 a p. p. č. 919 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Umístění kamer MKDS Varnsdorf – autobusové nádraží
Usnesení č. 460/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Umístění kamer MKDS Varnsdorf – autobusové nádraží“ se společností ELNIKA plus, s.r.o., IČO 27260763, s termínem dokončení do 30.04.2019 a celkovou cenou díla 236.833,30 Kč vč. DPH.


Podnájem nebytových prostor v objektu č. p. 2939
Usnesení č. 461/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 Podnájemní smlouvy ze dne 30.09.1999, kterým se schvaluje podnájem třetí osobě, Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci na dobu neurčitou.


3. Různé

3.01 Žádost o poskytnutí finančního daru na akci Běh Evropou – Run for life
Usnesení č. 462/2018
Rada města rozhodla neposkytnout panu P. V. finanční dar na akci Běh Evropou – Run for life.


3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 463/2018
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu J. S. ve výši 10.000 Kč.


3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 464/2018
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.04 Návrh na stanovení platu řediteli Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
Usnesení č. 465/2018
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.05 Návrh na finanční odměnu ředitelce Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 466/2018
Rada města rozhodla schválit poskytnutí finanční odměny paní Mgr. Heleně Šmídové, ředitelce ZŠ Varnsdorf, Východní 1602, PO, při dovršení životního jubilea dle předloženého návrhu.


3.06 Používání soukromého osobního automobilu na služební cesty
Usnesení č. 467/2018
Rada města rozhodla povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 16.11.2018 starostovi Ing. Stanislavu Horáčkovi a místostarostům Josefu Hambálkovi  a  ThMgr. Rolandu Sollochovi dle předložených podmínek.


3.07 Jmenování členů do komisí
Usnesení č. 468/2018/1
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro vzdělávání, tělovýchovy a sportu pana Zbyňka Šimáka do funkce předsedy, Bc. Janu Neubauerovou do funkce tajemníka, pana Zdeňka Damaška, pana Jiřího Žďárského, Mgr. Jana Novotu, Mgr. Stanislava Hocka a Mgr. Radku Holubářovou do funkce člena s účinností na volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 468/2018/2
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro kulturu a cestovní ruch pana Mgr. Josefa Rybánského do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, PhDr. Martina Musílka, Mgr. Davida Láníka, Ing. Ilonu Martinovskou, pana Miloše Kostlána, pana Jiřího Suchardu a Bc. Daniela Syrovátku do funkce člena s účinností na volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 468/2018/3
Rada města rozhodla jmenovat do Bytové a sociální komise pana Jana Šimka st. do funkce předsedy, paní Irenu Hrabákovou do funkce tajemníka, Mgr. Terezu Pecháčkovou, paní Hanu Školníkovou, Mgr. Ivu Farovou a paní Miladu Černou do funkce člena s účinností na volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 468/2018/4
Rada města rozhodla jmenovat do Komise správy majetku a výstavby pana Ing. Václava Moravce do funkce předsedy, paní Evu Kunčarovou do funkce tajemníka, Ing. Václava Járu, pana Radomíra Grafka, PhDr. Martina Musílka, pana Jiřího Swadosche, Ing. Václava Kročila a pana Michaela Synka do funkce člena s účinností na volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 468/2018/5
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro posuzování veřejných zakázek Ing. Františka Hricze do funkce předsedy, paní Evu Kunčarovou do funkce tajemníka, pana Romana Roubíčka, Ing. Milana Němce, pana Zbyňka Přibyla, pana Josefa Hambálka, pana Zdeňka Štěpánka a pana Tomáše Klimeše do funkce člena s účinností na volební období 2018 – 2022.

a dále

Usnesení č. 468/2018/6
Rada města rozhodla jmenovat do Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS) Mgr. Romanu Cupalovou do funkce předsedy, Bc. Václava Lacinu, DiS. do funkce tajemníka, paní Renátu Hambálkovou, pana Martina Špičku, Mgr. Miloslava Hrabě, pana Jana Šimka ml., paní Kateřinu Hájkovou a paní Renátu Haubertovou do funkce člena na volební období 2018 – 2022.


3.08 Jmenování do redakční rady Hlasu severu
Usnesení č. 469/2018
Rada města rozhodla jmenovat do redakční rady Hlasu severu Tomáše Seckého do funkce šéfredaktora, PharmDr. Jindřicha Šmída do funkce zástupce šéfredaktora, pana Jiřího Suchardu, pana Iva Šafuse, pana Jaroslava Zemana, Mgr. Barboru Hájkovou a paní Renátu Hambálkovou do funkce člena.


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 470/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 471/2018
Rada města rozhodla schválit program na 2. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28.11.2018 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček                                                         Josef Hambálek 
starosta města                                                                   místostarosta města 

Město