Usnesení z 1. schůze Rady města Varnsdorf

6. 11. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 1. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 05.11.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Pověření k zastupování města na jednáních honebního společenstva
3.02 Pověření k uzavírání smluv o samovýrobě palivového dříví
3.03 Zákaz vstupu do lesů na území NP České Švýcarsko
3.04 Vyhlášení výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně v letech 2019 – 2023
3.05 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2018
3.06 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.07 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2018“
3.08 Návrh organizačního řádu komisí RM
3.09 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
3.10 Nákup vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, p. o.
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018
Usnesení č. 421/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 17 na rok 2018 v předloženém znění.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 422/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému Divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 423/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 424/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem BZU 1+0 v domě se zavedenou pečovatelskou službou
Usnesení č. 425/2018
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+0 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. S. do 30.06.2019 dle předloženého návrhu. 


Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 426/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt  1+1  v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. H. na dobu určitou do 31.10.2019 dle předloženého návrhu.


Návrh na zrušení usnesení 
Usnesení č. 427/2018/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 412/2018/3 ze dne 04.10.2018.

a dále

Usnesení č. 427/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu V. D. a paní R. D. do 31.03.2019.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 6600 a části p. p. č. 6602 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 428/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6600 – orná půda o výměře 604 m2 a část p. p. č. 6602 – trvalý travní porost o výměře 46 m2 v k. ú. Varnsdorf paní J. B. za účelem užívání zahrádky na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/rok/m2.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3711/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 429/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3711/5 – trvalý travní porost o výměře 800 m2 v k. ú. Varnsdorf panu R. B. za účelem údržby pozemku, sekání trávy na dobu neurčitou za cenu 300 Kč/rok.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 430/2018
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 – trvalý travní porost o výměře 520 m2 v  k. ú. Varnsdorf panu M. Z. za účelem užívání zahrádky na dobu neurčitou za cenu 3 Kč/rok/m2.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4017128/VB002, DC Varnsdorf, p. p. č. 1403
Usnesení č. 431/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1403, nové kNN na části p. p. č. 1422 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
 

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016556/VB/P001, DC Varnsdorf, p. p. č. 504/5
Usnesení č. 432/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 504/5, nové kNN na části p. p. č. 520/1, p. p. č. 521/1 a p. p. č. 521/2 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 5.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 433/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 7341 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7310 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 434/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 802 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 818/1 (označenou v geometrickém plánu č. 5400-323/2016 jako část p. č. 818/4) v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 435/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 158 – trvalý travní porost o výměře 1.168 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej části p. p. č. 1422 a části p. p. č. 1413/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 436/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1422 – ostatní plocha, komunikace o výměře cca 380 m2 a část p. p. č. 1413/1 – ostatní plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 436/2018/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1422 a části p. p. č. 1413/1 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.


Žádost o prodej části p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 437/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5579/19 – ostatní plocha, komunikace o výměře cca 20 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 437/2018/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.


Smlouva o provádění zimní údržby místních komunikací města včetně plánu zimní údržby a ceníku na období 2018 – 2019
Usnesení č. 438/2018/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o provádění zimní údržby místních komunikací se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098 na dobu neurčitou.

a dále

Usnesení č. 438/2018/2
Rada města rozhodla schválit Ceník prací a materiálu, který je přílohou č. 1 Smlouvy o provádění zimní údržby v katastru města Varnsdorf a obce Studánka.

a dále

Usnesení č. 438/2018/3
Rada města rozhodla schválit Plán zimní údržby, který je přílohou č. 2 Smlouvy o provádění zimní údržby v katastru města Varnsdorf a obce Studánka.


Smlouva o správě a provozování veřejného osvětlení
Usnesení č. 439/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy  o správě a provozování veřejného osvětlení dle předloženého návrhu, která nahrazuje smlouvu o dílo „Správa a údržba městského veřejného osvětlení“ ze dne 31.12.2007.


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 440/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“, kterým se zvyšuje cena díla o 293.618,87 Kč bez DPH za předpokladu schválení rozpočtového opatření.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“
Usnesení č. 441/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.04.2019.


3. Různé

3.01 Pověření k zastupování města na jednáních honebního společenstva
Usnesení č. 442/2018
Rada města deleguje jako zástupce obce na jednání valné hromady honebního společenstva Hraničář Varnsdorf v letech 2018 – 2022 pana Ing. Přemysla Brzáka.


3.02 Pověření k uzavírání smluv o samovýrobě palivového dříví
Usnesení č. 443/2018/1
Rada města rozhodla schválit ceník palivového dřeva v části „samovýroba“ i „palivo na odvozním místě“ dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 443/2018/2
Rada města pověřuje Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí uzavíráním smluv o samovýrobě dříví a zajištěním prodeje paliva na odvozním místě dle přiloženého návrhu.


3.03 Zákaz vstupu do lesů na území NP České Švýcarsko
Usnesení č. 444/2018
Rada města rozhodla vydat nařízení města Varnsdorf č. 3/2018 o zákazu vstupu do lesů na území NP České Švýcarsko dle předloženého návrhu.


3.04 Vyhlášení výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně v letech 2019 – 2023
Usnesení č. 445/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města jednáním o podmínkách smlouvy na Údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce na roky 2019 – 2023 se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.


3.05 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2018
Usnesení č. 446/2018/1
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 446/2018/2
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Domu dětí a mládeže Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.06 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 447/2018
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf Miluši Páskové z TJ Slovan Varnsdorf z.s., oddíl atletiky, ve výši 5.000 Kč.


3.07 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2018“
Usnesení č. 448/2018
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního ocenění výhercům ankety „Sportovec roku 2018“ dle předloženého návrhu.


3.08 Návrh organizačního řádu komisí RM
Usnesení č. 449/2018
Rada města rozhodla vydat Organizační řád komisí rady města dle předloženého návrhu. 


3.09 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
Usnesení č. 450/2018/1
Rada města rozhodla pověřit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k provádění občanských obřadů člena Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2018 – 2022:                                                    
Čapka Mariana, Ing. Draského Jaroslava, Fábryovou Danu, Hambálka Josefa, Ing. Horáčka Stanislava, Ing. Hricze Františka, MUDr. Járu Václava, Mgr. Bc. Křížovou Ladislavu, Lankovou Lenku, Maryškovou Martu, Ing. Moravce Václava, PhDr. Musílka Martina, Mgr. Novotu Jana, Přibyla Zbyňka, Ing. Rýdla Jana, ThMgr. Sollocha Rolanda, Suchardu Jiřího, Šimka Jana, Mgr. Šišuláka Jana, PharmDr. Šmída Jindřicha a Šustu Josefa.

a dále

Usnesení č. 450/2018/2
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užíval závěsný odznak člen Zastupitelstva města Varnsdorf a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2018 – 2022: 
Čapek Marian, Ing. Draský Jaroslav, Fábryová Dana, Hambálek Josef, Ing. Hricz František, MUDr. Jára Václav, Mgr. Bc. Křížová Ladislava, Lanková Lenka, Maryšková Marta, Ing. Moravec Václav, PhDr. Musílek Martin, Mgr. Novota Jan, Přibyl Zbyněk, Ing. Rýdl Jan, ThMgr. Solloch Roland, Sucharda Jiří, Šimek Jan, Mgr. Šišulák Jan, PharmDr. Šmíd Jindřich a Šusta Josef.


3.10 Nákup vozidla pro Nemocnici Varnsdorf
Usnesení č. 451/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace o nákupu vozidla pro rozvoz stravy - formou leasingu.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 


Ing. Stanislav Horáček                             Josef Hambálek 
starosta města                                       místostarosta města

Město