Usnesení ze 7. schůze Rady města Varnsdorf

11. 1. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 7. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 10.01.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Dodatek č. 7 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
1.02 Žádost o souhlas s podáním žádosti do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II, vyhlášené    
        Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro Mateřskou školu Varnsdorf,    
        Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.03 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
3.02 Návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské   
        školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, a Školní jídelny Varnsdorf,
        Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
3.03 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci
        červenci a srpnu 2019
3.04 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2019
3.05 Žádost o uzavření Rámcové příkazní smlouvy v souladu s ust. § 2430  zákona č. 89/2012  Sb.,
          občanského zákoníku, v platném znění, ustanovení § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a
          dle vyhlášky č. 277/2017 Sb.
3.06 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
3.07 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.10 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 7 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2019
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit Dodatek č. 7 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o souhlas s podáním žádosti do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 2/2019
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


1.03 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 3/2019
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru, dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008934/VB02, DC Varnsdorf, p. p. č. 7293/9
Usnesení č. 4/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7293/9, nové kNN na části p. p. č. 1457 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4008786/VB03, DC Studánka u Rumburku,  p. p. č. 150
Usnesení č. 5/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Studánka u Rumburku, p. p. č. 150, nové kNN na části p. p. č. 149 v  k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4016967/002, DC Varnsdorf, p. p. č. 1756
Usnesení č. 6/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1756, nové kNN na části p. p. č. 2245 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 7/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 35/2017 na pronájem části p. p. č. 4695 a části p. p. č. 4696/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2018


3. Různé

3.01 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
Usnesení č. 8/2019/1
Rada města rozhodla schválit „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“.

a dále

Usnesení č. 8/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“.


3.02 Návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace a Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 9/2019/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 166, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásit konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele ve školských příspěvkových organizacích města Varnsdorf:

• Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace

• Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace

a dále

Usnesení č. 9/2019/2
Rada města rozhodla k 31.07.2019 odvolat z pracovního místa ředitele ve školských příspěvkových organizacích:
 
• Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace

• Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace


3.03 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2019
Usnesení č. 10/2019
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2019 dle předloženého návrhu.


3.04 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2019
Usnesení č. 11/2019
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2019 dle předloženého návrhu.


3.05 Žádost o uzavření Rámcové příkazní smlouvy v souladu s ust. § 2430  zákona č. 89/2012  Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ustanovení § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a dle vyhlášky č. 277/2017 Sb.
Usnesení č. 12/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Rámcové příkazní smlouvy s Technickými službami města Varnsdorf s. r. o., Pohřební službou Kamélie, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 dle předloženého návrhu.


3.06 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
Usnesení č. 13/2019/1
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o prezentaci a poskytnutí služeb se společností Liberecká TV s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 021 68 987, zastoupenou jednatelem panem Janem Punčochářem dle předloženého návrhu.
 
a dále
 
Usnesení č. 13/2019/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o prezentaci a poskytnutí služeb se společností Liberecká TV s.r.o, Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ 021 68 987.


3.07 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf
Usnesení č. 14/2019
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města v rámci projektu EU „Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci" v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.
 

3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 15/2019
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 16/2019
Rada města rozhodla schválit program na 3. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24.01.2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                              Josef Hambálek 
starosta města                                                        místostarosta města 

Město