Usnesení ze 4. schůze Rady města Varnsdorf

6. 12. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 4. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 06.12.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti


1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu
Usnesení č. 494/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“, kterým se zvyšuje cena díla o 170.210,99 Kč bez DPH.

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                     Josef Hambálek 
starosta města                                                               místostarosta města

                                

Město