Dům s pečovatelskou službou (DPS)

POZNÁMKA: Hůře vidící osoby si mohou informace z této stránky přečíst v upravené formě ve formátu PDF

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ VE VARNSDORFU
(BÝVALÉ DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS)

Byty zvláštního určení spravuje obec. To znamená, že pro ně vydává provozní řád.

Byty zvláštního určení slouží k tomu, aby v nich byli soustředěni k trvalému bydlení senioři starší 65 let nebo i mladší plně invalidní občané s trvalým bydlištěm ve Varnsdorfu, kteří potřebují pečovatelskou službu a tato nelze zajistit v současném bydlišti.

Byty zvláštního určení

 • ul. Lesní 2970, Varnsdorf, tel.: 412 371 466: 45 garsoniér, 30 bytů 1 + 1 
 • ul. Nemocniční 3321 a 3307, Varnsdorf: 36 bezbariérových bytů
 • ul. Kostelní 3300, Varnsdorf, 2 bezbariérové byty

Žádosti o pronájem bytu zvláštního určení

Žádosti jsou k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ Varnsdorf, ul. T. G. Masaryka 1838 u Mgr. Terezy Pecháčkové, 2. patro, kancelář č. 15, tel.: 417 545 246.

Na odboru SvaZ jsou žádosti dále evidovány v seznamu žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení.
Do toho seznamu je zapsán občan, který:

 • splňuje podmínky ve Statutu bytů zvláštního určení ve Varnsdorfu
 • dle doporučení ošetřujícího lékaře je vhodný pro přidělení bytu zvláštního určení
 • není dlužníkem města

OSVaZ (sociální komise doplňkové péče) navrhuje Radě města ke schválení pronájmu bytu zvláštního určení pouze:

 • seniorům jednotlivcům starším 65 let, jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby
 • seniorům dvojicím, jestliže alespoň u jednoho z nich věk, zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů poskytnout péči nemůže
 • občanům mladším 65 let, ale byla jim přiznána plná invalidita nebo jsou držiteli výhod II. a III. stupně a je u nich důvodný předpoklad, že budou pečovatelskou službu potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti
 • dále seniorům nebo plně invalidním občanům, kteří bydlí v bytech III. a IV. kategorie, kterým kvalita bydlení v bytě zvláštního určení nahradí úkony pečovatelské služby (např. donáška uhlí, vody, zatápění, vynášení popela apod.)

V bytě zvláštního určení nelze ubytovat seniory, případně zdravotně postižené občany:

 • kteří jsou schopni žít v dosavadním prostředí bez cizí pomoci
 • trvale upoutané na lůžko
 • postižené vážnou psychickou poruchou
 • agresivní a nesnášenlivé s okolím (s asociálním jednáním)
 • závislé na alkoholu a jiných drogách.

O každém pronájmu bytu rozhoduje Rada města Varnsdorf.

Přidělení bytu zvláštního určení není řešením bytové situace žadatele. Pokud žadatel nebude mít zájem o zavedení pečovatelské služby a užívání bytu zvláštního určení by nepřineslo jeho zdravotnímu stavu žádnou úlevu, bude žadateli doporučeno řešit tuto situaci na odboru správy majetku a investic podáním žádosti o přidělení bytu s tím, že tuto žádost bude řešit bytová komise města.