Výběrové řízení na pracovníka sociálně-právní ochrany dětí

Výběrové řízení na pracovníka sociálně-právní ochrany dětí

10. 10. 2018 - DiS. Tomáš Secký
Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka sociálně-právní ochrany dětí.

Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Pracovník / pracovnice sociálně-právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Varnsdorf

Sjednaný druh práce

 • sociální pracovník / sociální pracovnice v orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Místo výkonu práce

 • Varnsdorf.

Platové podmínky

 • 10. platová třída.

Termín nástupu, pracovní poměr

 • dle dohody,
 • na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Požadavky

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk,
 • bezúhonnost,
 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo: vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském anebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách),
 • ​znalost práce na PC (MS Office),řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatného rozhodování.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul uchazeče / uchazečky,
 • datum a místo narození uchazeče / uchazečky,
 • státní příslušnost uchazeče / uchazečky,
 • místo trvalého pobytu uchazeče / uchazečky,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis uchazeče / uchazečky.

K přihlášce se připojí tyto doklady

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnut}'mi údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Lhůta pro podáni přihlášky

 • písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24.10.2018 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Obálku, prosím, adresujte: Městský úřad Varnsdorf k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Obálku je nutno výrazně označit slovy: "NEOTVÍRAT - výběrové řízeni OSPOD".