Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

15. 3. 2019 - +DiS. Jan Louka
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 28. března 2019

I N F O R M A C E
o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Centrum Střelnice  
Doba konání:              28. března 2019 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 2490 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 167 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 2244/1 v k. ú. Dolní Podluží
1.05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 1592/12 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě v důsledku realizace stavby „VO v ul. Mariánská, Varnsdorf
1.07 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města 
1.08 Návrh na prodej p. p. č. 2562/6, části p. p. č. 2562/5, části p. p. č. 2564, části p. p. č. 2562/7 a části p. p. č. 2563/2 vše v k. ú. Varnsdorf 
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2018
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2019 v rámci Koncepce podpory sportu 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Žádost o návratnou finanční výpomoc pro organizaci S radostí, z. s.
4.02 Žádost Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 15. března 2019

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.