Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

9. 2. 2018 - +DiS. Jan Louka
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 22. února 2018

I N F O R M A C E

o konání XXXII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Studentské centrum Střelnice 

Doba konání: 22. února 2018 od 15:00 hod.

 

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 1967/2 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „A. Jiráska - výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  
3.01 Volba přísedícího u soudu
3.02 Projekt Koukáme se k sousedům
3.03 Zastoupení města v obchodní společnosti 
4. Finanční záležitosti   
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf

Ve Varnsdorfu dne 9. února 2018

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.

Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.

Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.