Ztráta matričního dokladu

Název životní situace

Ztráta matričního dokladu

Základní informace k životní situaci

O vystavení druhopisů rodných, oddacích nebo úmrtních listů lze zažádat na matričním úřadu podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí, a to osobně, nebo písemně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Druhopis matričního dokladu lze vydat:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků;
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na zvláštní matriku v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

Ve které instituci životní situaci řešit?

U příslušného matričního úřadu podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, o jejíž matriční doklad jde.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T.G.Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Iva Rosůlková, Eva Kutová.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00

Úterý                  8:00 – 15:30

Čtvrtek                  zavřeno

Pátek                  8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

  • Platný doklad totožnosti žadatele,
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců,
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce (tj. s úředně ověřeným podpisem zmocnitele),
  • žádost o vydání matričního dokladu (je–li žádost o vydání matričního dokladu podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele na žádosti, popřípadě na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T.G.Masaryka 1838, Iva Rosůlková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2012

Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2012