Změna jména a příjmení

Název životní situace

Změna jména a příjmení

Základní informace k životní situaci

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, jíž se změna jména nebo příjmení týká; za nezletilou osobu její zákonní zástupci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Podmínky: změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod; u ostatních změn příjmení je rozhodující důvod změny příjmení.

Postup: podání žádosti o povolení změny jména nebo příjmení, která musí obsahovat jméno, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození žadatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu žadatele, jméno, příjmení, které si žadatel zvolil, údaj o státním občanství žadatele a odůvodnění.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním vyplněné žádosti spolu s potřebnými doklady(dokladem totožnosti žadatele + matričními doklady) u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu.

Ve které instituci životní situaci řešit?

U příslušného matričního úřadu dle trvalého pobytu žadatele.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T.G.Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Iva Rosůlková, Eva Kutová.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00

Úterý                  8:00 – 15:30

Čtvrtek                  zavřeno

Pátek                  8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

• Platný doklad totožnosti žadatele,

• matriční doklady(rodný list, popř. oddací list, popř. doklad o uzavřeném partnerství, jde-li o osoby ovdovělé,úmrtní list),

• pokud se jedná o osobu rozvedenou-pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,

• pokud se jedná o osoby,jejichž partnerství zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera,

• případně jedná-li se o změnu jména, příjmení u nezletilé osoby starší 15 let, pak její souhlas se změnou,

• jedná-li se o změnu jména, příjmení u nezletilé osoby, musí být přiložen i písem,ný souhlas druhého z rodičů, nebo pravomocné rozhodnutí soudu, nahrazující tento souhlas (v případě, že souhlas druhého z rodičů není činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu se změnou úředně ověřen).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formuláře: Žádost o povolení změny jména nebo příjmení

K dispozici na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních agend a dopravy, T.G.Masaryka 1838, dveře č. 27.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

• Změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,-Kč v hotovosti.

• Změna jména nebo příjmení v ostatních případech 1.000,-Kč v hotovosti.

Poznámky:
Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.

Osvobození od poplatku:
Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
Osvobozena od poplatku je změna jména, popřípadě jmen, a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, Iva Rosůlková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.03.2009

Popis byl naposledy aktualizován

16.03.2009