Žádost o výpis z rejstříku trestů

Název životní situace

Žádost o výpis z evidence rejstříku trestů

Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) týkající se této osoby. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Výpis se vydá na základě ověřené plné moci i zmocněnci této osoby v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi.

Ten, kdo žádost podal, obdrží výpis prostřednictvím služby Czech POINT na počkání, a to na MěÚ Varnsdorf  - Živnostenský úřad se sídlem Nám. E. Beneše 470, nebo Odbor správních agend a dopravy, matrika, se sídlem  T. G. Masaryka 1838.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost předkládá žadatel nebo jeho zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.  Žádost o výpis lze také podat přímo v sídle Rejstříku trestů, Praha 4, Soudní 1. Výpis je zde vyhotoven na počkání v úředních hodinách.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Zažádáním o výpis na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních agend a dopravy, matrika, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 27, nebo na Živnostenském úřadu se sídlem na Nám. E. Beneše 470.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, matrika, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 27, nebo Živnostenský úřad se sídlem na Nám. E. Beneše 470.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, matrika,  T. G. Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: E. Kutová a I. Rosůlková, tel. 412 384 616 linka 125, 126.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa  8:00 – 17:00

Úterý                8:00 – 15:30

Čtvrtek              zavřeno

Pátek                8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, apod.), opatřeného fotografií. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba úředně ověřenou plnou moc, příp. též přeloženou do českého jazyka.

Pokud předložený průkaz totožnosti neobsahuje některé z požadovaných údajů uvedených ve stanoveném tiskopise, musí žadatel předložit ještě rodný list. Občané zemí EU předloží svůj občanský průkaz, pokud tento obsahuje již výše uvedené údaje, zejména pak rodné příjmení.

Občané ostatních států předloží svůj cestovní pas a originál rodného listu nebo jeho kopii úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Žadatel obdrží výpis na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, Eva Kutová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.02.2009

Popis byl naposledy aktualizován

16.02.2009