Rodný list

Název životní situace

Rodný list

Základní informace k životní situaci

Příslušný k vystavení rodného listu je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Prvopis rodného listu lze vydat rodičům dítěte.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Rodiče dítěte jsou povinni předložit:

 • souhlasná prohlášení o jménu, popř. jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení o příjmení dítěte,
 • matriční doklady,
 • doklady totožnosti.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Zdravotnické zařízení nebo 1 z rodičů je povinen oznámit matričnímu úřadu narození dítěte, po přijetí oznámení příslušný matriční úřad v místě narození dítěte vydá rodný list narozeného dítěte.

Ve které instituci životní situaci řešit?

U příslušného matričního úřadu, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T.G.Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Iva Rosůlková, Eva Kutová.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00

Úterý                  8:00 – 15:30

Čtvrtek                  zavřeno

Pátek                  8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Při narození dítěte za trvání manželství předloží jeden z rodičů:

 • oddací list,
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popř. o jménech dítěte,
 • občanský průkaz, cestovní průkaz.

Při narození dítěte mimo manželství, jehož otec není znám předloží matka:

 • prohlášení o jménu, popř. o jménech dítěte,
 • rodný list,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li vdova,
 • občanský průkaz, cestovní průkaz.

Při narození dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předloží 1 z rodičů:

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popř. o jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popř. rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,
 • rodný list matky a otce dítěte,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li vdova,
 • občanský průkaz, cestovní průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, Iva Rosůlková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2012

Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2012