Ověřování

Název životní situace

Ověřování

Základní informace k životní situaci

Vidimace: ověření shody opisu nebo kopie s listinou

Legalizace: ověření pravosti podpisu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vidimace: kdokoliv

Legalizace: žadatel, který se vlastnoručně podepíše na listinu/uzná svůj podpis za vlastní

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Vidimace: opis/kopie se musí doslova shodovat s předloženu listinou (originálem)

Legalizace: žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepíše nebo podpis uzná za vlastní

Postup: na vlastní žádost

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Musíte navštívit příslušný úřad a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Vidimaci a/nebo legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T.G.Masaryka 1838, dveře č. 27, referentky: Iva Rosůlková, Eva Kutová.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00

Úterý                  8:00 – 15:30

Čtvrtek                  zavřeno

Pátek                  8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Vidimace: originál listinu spolu s fotokopií

Legalizace: občanský průkaz/cestovní doklad

Průkaz o povolení k pobytu/cestovní doklad/průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie

Průkaz žadatele o udělení azylu

Průkaz o povolení k pobytu azylanta

Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany

Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, Iva Rosůlková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2012

Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2012