Cestovní doklady

Název životní situace

Cestovní doklady

Základní informace k životní situaci

Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 6 měsíců. Tento cestovní pas neobsahuje digitální zpracování fotografie, otisků prstů rukou a podpisu občana.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů může podat:

• občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis není třeba, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,

• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let. Zákonný zástupce k žádosti připojí svůj souhlas a ověřený podpis. Ověřený podpis není třeba jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu,

• místo zákonného zástupce může podat žádost za občana mladšího 15 let pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,

• za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Osoby oprávněné k podání žádosti o vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů se mohou dát zastupovat na základě plné moci při řízení o vydání cestovního pasu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Splněním všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u matričního úřadu,
 • u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává:

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; žádost lze podat u těchto úřadů i mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu,
 • u zastupitelského úřadu České republiky.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání, nebo u kteréhokoliv jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas, který občan uvedl v žádosti o jeho vydání (např. u matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf

referentka Hana Veselá, e-mail:   

referentka Alena Bošková, e-mail:

tel.: 412 384 616 klapka 218, 219

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00

Úterý                  8:00 – 15:30

Čtvrtek                  zavřeno

Pátek                  8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů musí občan předložit:

• doklady, jimiž se ověřuje správnost údajů zpracovaných v žádosti o vydání cestovního pasu např. platný občanský průkaz; občané, kterým se občanský průkaz nevydává, mohou použít např. rodný list, doklad o státním občanství a podobně,

• při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství,

• platný i neplatný cestovní pas, který občan vlastní,

• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, např. rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno. Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu. Doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu. Smlouvu o nápomoci schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost podpůrce, nebo smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost člen domácnosti,

• odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud je občan již držitelem platného cestovního pasu a potřebuje další cestovní pas (více cestovních pasů) k cestám do zahraničí.

 

K vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů musí občan přiložit 2 průkazové fotografie. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů na originálním tiskopisu, který si lze vyzvednout na Městském úřadu Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, dveře č. 32 nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností anebo u matričního úřadu.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu (dle místa trvalého pobytu) pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, nepřikládá se fotografie, fotografie je pořízena při podání žádosti, proto se občan musí dostavit osobně.
Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.
Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje.
Po pořízení fotografie se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.
Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejího dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatek za vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů:

 • pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 1500 Kč,
 • pro občany mladší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 1000 Kč.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • pro občany starší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 600 Kč,
 • pro občany mladší 15 let je správní poplatek stanoven ve výši 100 Kč.

Správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůty pro vydání cestovního pasu bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů:

 • cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana, se vydává ve lhůtě do 15 dnů,
 • cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana, se vydává ve lhůtě do 60 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Lhůty pro vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů,
 • cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku cestovních dokladů tím, že

a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,

c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,

d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,

i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,

j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana, nebo

k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

Za přestupek písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, Alena Bošková 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.04.2014

Popis byl naposledy aktualizován

01.04.2014