Odbor vedení úřadu

Úřední hodiny: PO, ST 8:00 – 17:00 hodin


Vedoucí odboru: tajemník MěÚ

Ing. Lubomír Samuhel


Náplň práce:

Sekretariát starosty města a místostarostů
· plní úkoly sekretariátu, související s výkonem funkce starosty města a místostarostů
· pořizuje zápisy ze zasedání ZM a RM, vede evidenci úkolů z těchto zasedání
· aktualizuje evidenci vnitřních předpisů a směrnic, odsouhlasených ZM a RM
· vede evidenci stížností

Sekretariát tajemníka
· plní úkoly sekretariátu dle požadavků a pokynů tajemníka
· vede evidenci osob odsouzených k obecně prospěšným pracím
· zajišťuje vyvěšování a snímání listin na úřední desce
· zajišťuje oblast personalistiky
· zajišťuje vzdělávání zaměstnanců