Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

úřední hodiny:
PO 8:00 – 17:00
ÚT 8.00 – 15:30
ST 8:00 – 17:00
ČT pro veřejnost zavřeno, jen objednaní klienti
PÁ 8:00 – 14:30

Sídlo odboru: T. G. Masaryka 1838, 407 47 Varnsdorf
(budova MěÚ Varnsdorf "u Červeného kostela")- 2. patro

vedoucí: Bc. Josef Fibiger
zástupce vedoucího: Mgr. Jana Křížová

OSVaZ vykonává činnosti v rámci přenesené působnosti (oblast sociálních služeb, oblast sociálně-právní ochrany dětí, osob ohrožených sociálním vyloučením, zajišťuje činnost Komise sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkce veřejného opatrovníka, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, provádí nákup evidenci a distribuci žádanek a receptů na léčiva obsahující návykové látky).

OSVaZ vykonává činnosti v oblasti samosprávy (zajišťuje programy sociální prevence pro děti ze sociálně slabých a ohrožených rodin, napomáhá zapojení starých a zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života, přijímá a eviduje žádosti občanů do bytů zvláštního určení, spolupracuje se státními orgány, školami a dalšími organizacemi, zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací a výkon alternativních trestů, účastní se komunitního plánování pro Šluknovský výběžek, plní úkoly plynoucí ze smluvního závazku o spolupráci města Varnsdorf a Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

náplň práce:

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

- Poradenství rodičům i nezletilým dětem;
- Úprava výchovy výživy k nezletilým dětem;
- Zanedbávané, zneužívané a týrané děti;
- Domácího násilí;
- Správa jmění nezletilých dětí;
- Sledování vývoje dětí svěřených do výchovy jiným fyzickým osobám, než rodičům;
- Pěstounská péče;
- Osvojení;
- Sledování vývoje dětí svěřených do výchovy jiným fyzickým osobám, než rodičům;
- Doprovázení osob pečujících (pěstounů/poručníků), dohody o výkonu pěstounské péče;
- Práce s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy; které spáchaly trestný čin; které opakovaně a soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

Sociální práce – pomoc v nepříznivé životní situaci

- Poradenství, podpora, pomoc, doprovod osobám v nepříznivé sociální situaci;
- Odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností;
- Zastupování osob s omezenou svéprávností, u nichž bylo Město Varnsdorf ustanoveno opatrovníkem;
- Příjem žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, sociální šetření u žadatele, vyřízení žádosti ve správním řízení;
- Příjem a evidence žádostí o pronájem bytu zvláštního určení, sociální šetření u žadatelů, spolupráce s bytovou komisí.

Koordinátor sociálních služeb

- Metodické vedení sociálních služeb;
- Dotační programy;

Koordinátor prevence kriminality

- Programy prevence kriminality pro děti ohrožené sociálním vyloučením;
- Dotační programy;
- Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Veřejně prospěšné práce, obecně prospěšné práce a veřejná služba

- Spolupráce s ÚP ČR;
- Probační a mediační službou ČR;
- Spolupráce s okresními soudy.

Zdravotnictví

- Ve spolupráci s KÚ Ústeckého kraje organizace LPS;
- Provádí nákup evidenci a distribuci žádanek a receptů na léčiva obsahující návykové látky;
- Spolupráce s LDN Varnsdorf.