Výběrové řízení na úředníka odboru správních agend

27.06.2017
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent / referentka agendy občanských průkazů a cestovních dokladů v odboru správních agend a dopravy Městského úřadu Varnsdorf

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 26.06.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Referent / referentka agendy občanských průkazů a cestovních dokladů
v odboru správních agend a dopravy Městského úřadu Varnsdorf

Sjednaný druh práce:
· referent / referentka agendy občanských průkazů a cestovních dokladů.

Místo výkonu práce:

 • Varnsdorf.

Platové podmínky:

 • 8. platová třída (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu:

 • 01.08.2017.

Pracovní poměr:

 • na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené),
 • plný pracovní úvazek.


Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk,
 • bezúhonnost.

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • znalost práce na PC (MS Office),
 • dobré komunikační schopnosti.

Výhodou:

 • znalost právních předpisů souvisejících s výkonem agendy občanských průkazů a cestovních dokladů.


Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče / uchazečky,
 • datum a místo narození uchazeče / uchazečky,
 • státní příslušnost uchazeče / uchazečky,
 • místo trvalého pobytu uchazeče / uchazečky,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis uchazeče / uchazečky.


K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:

 • písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12.07.2017 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.


Obálku prosím adresujte:

 • Městský úřad Varnsdorf

k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
obálku je nutno výrazně označit slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení OSA“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Radek Kříž v. r.
tajemník Městského úřadu Varnsdorf