Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

09.06.2017
Ilustrační obrázek
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 22. června 2017

I N F O R M A C E

o konání XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
Místo konání: Studentské centrum Střelnice
Doba konání: 22. června 2017 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/26 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 981/1 a p. p. č. 985/3 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3478 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3648/1 v k. ú. Varnsdorf a návrh na směnu v k.ú. Studánka u Rumburku
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 883 a p. p. č. 885 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – právo služebnosti
1.09 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.10 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.11 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.12 Žádost o prodloužení termínu oprav č. p. 124 ve Varnsdorfu
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2016
3.02 Schválení Zřizovací listiny organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf
3.03 Poskytnutí dotace z IROP
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr


Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf


Ve Varnsdorfu dne 9. června 2017


Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.